سرتیتر

دو مقاله از و. رابیسون راجع به مختصات دوران کنونی

maghaleh_1

دو مقاله از و. رابیسون راجع به مختصات دوران کنونی

ترجمه: نازنین و یامین

مقدمه و معرفی

قدرتهای جهانی، فراکسیونهای مختلفِ سرمایه مالی، سیاستمداران و طبیعتا تودههای کارگر، شدیدا نگران آیندهای هستند که در پسِ هالهای از ابهام، اوهام،اضطراب و پیچیدگی پنهاناست.

آیا این یک بحرانِ عمومی و جهانی است که کُل بشریت را، به یک اندازه، متضرر نموده، یا بحرانی است که دامنگیر یک منطقه (یا مناطق) خاص، یک طبقه (یا طبقات) ویژه، یک ملت (یا اقوام، ادیان و …) بخصوص شدهاست؟ مختصات و ویژگیهای این بحران چیست؟ آیا اساسا راهی برای برونرفت از آن وجود دارد؟ چطور؟ چگونه؟ چه فاکتورها و مولفههایی نقش تعیینکننده خواهند داشت؟ آیا دامنه فقر، جنگ و بردگیِ مدرن، از این هم عمیقتر و گستردهتر خواهد شد؟و خلاصه دنیا به کدام سو میرود؟ بربریت یا سوسیالیسم؟!

پاسخ به این سئوالات، مستلزم یک نگاه موشکافانه، دقیق، تاریخی و جهانی به دوره کنونی است؛ تا از این رهگذار، بستر لازم برای یک صفآرایی مستحکم طبقاتی فراهمتر شود و خطومشی مبارزه جاری و آتی، روشنتر گردد.

«ویلیام رابینسون» از کسانی که در این عرصه حرفهای زیادی برای گفتنی دارد. امید است سایر رفقا، که بر ضرورت و اهمیت این بحثآنهم در شرایط حاضرباور و تاکید دارند، با ترجمه و نگارش مطالبِ تکمیلی، به هر چه غنیتر شدن این بحث یاری رسانند.

معرفی

ویلیام رابینسون WILLIAM I. ROBINSON متولد 1959 و استادِ جامعهشناسی در دانشگاه کالیفرنیا، سانتاباربارا است که تمرکز و تخصصاش روی اقتصاد سیاسی، گلوبالیزاسیون، ماتریالیسم تاریخی و تاریخ امریکای لاتین است. معرفی کوتاهی از او، از زبان خودش موجود هست. بعلاوه، مقالات متعدد وی در وب سایت دانشگاهی او و نیز ویکیپدیا در دسترس علاقمندان قرار دارد. لیست کتابهای او عبارتند از:  Promoting Polyarchy (1996), Transnational Conflicts (2003), A Theory of Global Capitalism (2004), Latin America and Global Capitalism (2008), and Global Capitalism and the Crisis of Humanity (2014). بعضی از مصاحبه ها (از جمله با Truthout) و سخنرانیهای او از جمله «اسراییل خاورمیانه و سیاستهای امریکا (سلسله گفتار)» «بحران کاپیتالیسم جهانی» «کاپیتالیسم جهانی و بحران بشریت» «بشریت در بحران جهانی» «پلیسی سازی کاپیتالیسم جهانی: بحران و کنترل اجتماعی» «کاپیتالیسم جهانی و فاشیسم قرن بیستم» «کاپیتالیسم جهانی و جنگ مستمر» «کاپیتالیسم و خصوصی سازی تحصیلات دانشگاهی»  در یوتیوب موجودند.

مقاله یکم: شورش جهانیِ ضدحکومتی: هرج و مرج بعدی؟

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/05/rs-robinson-global-police-state-f11.pdf

مقاله دوم: بحران انباشت و دولتِ پلیسیِ جهانی

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2018/05/rs-robinson-global-revolt-f11.pdf