«سرکوب شتابزدۀ نویه راینیشه تسایتونگ» – کارل مارکس – شهاب آتشکار

marx_2018_9ktg_col

به مناسبت صد و شصت و نهمین سالگرد انتشار آخرین شمارۀ روزنامۀ نویه راینیشه تسایتونگ

«سرکوب شتابزدۀ نویه راینیشه تسایتونگ»

نوزده مه 1849

به قلم کارل مارکس

ترجمۀ شهاب آتشکار

دریافت متن از اینجا

انتشارات میر