تیتر۲, تاریخی, سرتیتر

احمد جلیل افشار به روایت اسناد ساواک – محمود طوقی

ahmad_jalil_afshar

۱۳۴۰نامبرده از فعالین سازمان جوانان جبهه ملی در دبیرستان دارالفنون است

۱۳۴۲/۱۲/۱۵اخراج از سازمان جوانان جبهه ملی بخاطر سوراخ کردن عکس شاه وچسبانیدن آن روی تخته سیاه

۱۳۴۳/۴/۱۳خواندن اشعار فکاهی بر علیه دربار در یک پیک نیک با اعضا سازمان جوانان جبهه ملی

۱۳۴۳/۸/۲۰ارسال نامه ای از اطریش برای جلیل افشار و گزارشی از وضعیت جبهه ملی و حزب توده

۱۳۴۵/۱/۱ملاقات با جزنی

۱۳۴۵/۵/۸نامه ساواک به اداره دوم اطلاعات در مورد جلیل افشار و این که نامبرده از اعضا فعال سازمان جبهه ملی است

۱۳۴۶/۱۱/۲۵دستگیری جلیل افشار سر قرار با ضیا ظریفی با اسلحه

۱۳۴۸/۳/۲از ساواک تهران به ساواک اراک:مراقبت از جلیل افشار و سانسور مکاتبات او

۱۳۴۸/۳/۲۴نامه شهربانی اراک به شهربانی کل کشور:بهتر است جلیل افشار به زندان دیگری منتقل شود

۱۳۴۸/۱۱/۱۲صحبت مسئولین زندان با جلیل افشار که در صورت ندامت مدت محکومیت او تخفیف خواهد یافت. جلیل افشار از اظهار ندامت امتناع می کند

۱۳۵۱/۵/۸از شهربانی اراک به شهربانی کل کشور :جلیل افشار از ایجاد اغتشاش و آشوب در زندان ابایی ندارد بهتر است منتقل شود

۱۳۵۱/۹/۲۳از ساواک اراک به سا.واک تهران:جلیل افشار به احتمال قریب به یقین پس از آزادی از زندان به فعالیت های گذشته خود ادامه خواهد داد

۱۳۵۲/۲/۹نامه جلیل افشار به دادستان ارتش و اعلام اعتصاب غذا بخاطر شرایط بد زندان

۱۳۵۴/۱/۳۰برگ معاینه جسد جلیل افشار :ورود ۲ گلوله  در منطقه سینه .علت فوت پاره گی قلب  .