دریافتی, سرتیتر

ایران و بازگشت تحریم ها – احمد مزارعی

تحریم باز گردد یا برعکس «اسب سرکش ایران تسلیم نخواهد شد»
نوشته : احمد مزارعی، چهارم ماه می ۲۰۱۸

اسرار پشت پرده معضل قرارداد هسته ای ایران برای دولتمردان مهم آمریکا از زمان دعوای برژنسکی با کسینگر در سال گذشته ، که اولی موافق ودومی مخالف بود ، امروز نیز با شدت تمام میان دولتمردان دست دوم وسومی که هرروز عوض وبدل شده ویا استعفا میدهند ادامه دارد ، اما آنچه که ثابت قدم واستوار پا بر جا وبر کلام خود ایستاده وتا به آخرخواهد ایستاد کلام وتصمیمات مسئولان ودو لتمردان جمهوری اسلامی است که در این زمینه از پشتیبانی ملت ایران برخردارند واز کسی واهمه ای ندارند، سیاستمداران ایرانی در سیاست سنت قالیبافی را رعایت میکنند ، صبورانه ، گره گره ، بسیار ظریف وزیبا ، نقش ونگار از قبل طراحی شده وزیبای خودرا بر سطح قالی شکل میدهند ودر نهایت یک قالی زیبا که چشم وعقل را مسحور میکند از دار پیاده میکنند .
ترامپ یک کاسبکار وپوکر باز است ، تا اخرین فرصت چانه میزند ، تهدید میکند، فریاد وهوار برمیاورد ومشت بر میز میکوبد، اما به مرحله خطر که برسد معامله را جوش میدهد، اما عقل پوکر باز به پای عقل قالیباف نمیرسد. ترامپ این را هم به خوبی میداند که چگونه ایران، سوریه وعراقیها در جریان اشغال عراق در بعد از 2003، بوسیله جنگهای چریکی بیش از 670000، نفر از افراد ارتش آمریکارا از چرخه ارتش خارج کردند وطبق گزارشی که چندی پیش کنگره آمریکا انتشار داد، چهارده در صد خسارتهای دو ترلیون دلاری خودرا به گردن ایرانیها انداختند ، لذا ترامپ بسیار «عاقلانه»عمل میکند که «خدای نخواسته» خون از دماغ کسی به زمین ریخته نشود.
اینچنین بنظر میرسد که ایران در هر جهت از این درگیریها پیروز بیرون خواهد آمد، زیرا همچنان لکوموتیو اصلی پیش برنده این در گیری میان آمریکا وایران ،دستاوردهای انقلاب بهمن وتاثیرات بسیار گسترده ای است که بر درون ایران وبر ملل منطقه داشته است.، ملت ایران به خوبی موقعیت سیاسی وژئوپلتیک خودرا میداند ، از آن حمایت میکند ودیگر حاضر نیست وطنش را تبدیل به طویله آمریکا ونوکر حقیری مثل شاه کند که به قول علم وزیر دربار شاه، اعلیحضرت همایونی برای رتق وفتق امور مملکتی همیشه با سفیر اسرائیل ، اقای لوبرانی مشورت میکرد.، از طرفی «دموکرتسی وحقوق بشر»آمریکا بخوبی ماهیت واقعی خودرا در بسیاری از کشورهای منطقه نشان داده است واگر کسانی شک دارند به گزارش سیمور هرش تحت عنوان ، «فجایعی که آمریکائیها واسرائیلیها در ابو غریب افریدند» مجله هفته مراجعه کنید((BOYS BEING SODOMIZED IN ABUGHARIB PRISONاز انسو طرحهای گوناگون آمریکا برای درهم شکستن انقلاب شکوهمند بهمن ومقاومت ملت ایران از جنگ هشت ساله تا بمباران کشتیهای نفتی اسکله ها وهواپیمای مسافر بری ایران، محاصره وتحریم به غایت تبهکارانه چهل ساله بر علیه ایران ، راه اندازی گسترده تروریسم در مرزهای کشور ، کمک به تجزیه طلبان مزدور ووطنفروش، سنگ اندازی در راه مبادلات بازرگانی ایران و…./ همه وهمه با شکست روبرو شده وامروز ترامپ دست از پا دراز تر به مرض «چکنم» گرفتار وبا محور قدرتمندی در منطقه متشکل از ایران، عراق حشد الشعبی، سوریه، مقاومت لبنان، فلسطین، یمن وروسیه روبرواست که ایران نقطه مرکزی آن است وآمریکائیها در این میان آینده ای ندارند زیرا بطور غیر قانونی وارد سوریه شده واگر قرار شد با جنگ چریکی نیروهای منطقه روبروشود ، به جز شکست نصیبش نخواهد شد آنچنانکه در 2003، در باتلاق عراق گرفتار آمدند ودر نهایت با خفت وخواری مجبور به فرار شبانه شدند آن نیروهائی که دیروز آمریکا را شکست داده ومجبور به فرارش کردند ، امروز صد برابر قدرتمند تر شده اند ، بله اگر آمریکائیها بخواهند به جنگ جهانی دست بزنند ، بفرمایند این گوی واین میدان ، اما در آن شرایط هم بازمعلوم نیست «اسب سرکش ایران» تسلیم شود .
در طی دوره بعد از انقلاب شکوهمند بهمن جمهوری اسلامی توانسته است به پشتوانه قدرتمندی برای همه نیروهای مقاومت منطقه که برعلیه امریکا مبارزه میکنند تبدیل شود وجمیل خرطبیل جامعه شناس ومحقق عرب در یکی از کتابهایش با عنوان «جدال السنه والتحدیث» در دوفصل کتابش شرح میدهد که چگونه انقلاب ایران بمثابه رستاخیزی بود که درروح پژمرده اعراب جان تازه ای دمید وآنان را زنده کرد و….،این سیاست ایران ،امروز نیز با جدیت تمام دنبال میشود ، اینکه این دولت ارتجاعی وسرکوبگر است درست است، وچرائی آن بحث علمی وتحلیل طبقاتی ویژه اینگونه دولتها با سیاستها ی چند وجهی مخصوصشان میطلبد که بتواند به این تضادها پاسخ دهد وبه همخوانی ومشابهت طبقاتی ، فرهنگی ، مذهبی واقتصادی اینگونه دولتها وجنبشها در منطقه پاسخ دهد ، جمهوری اسلامی نه تصادفا ونه برای رضای خدا در این جنبشها دخالت نمیکند ونه بودجه میگذارد ، شاه عباس شخصی بود لامذهب ، اما وی این شعور سیاسی را داشت که عراق از نظر ژئو گرافیک ، برای حفظ امنیت مرزهای ایران در برابر آزمندیهای عثمانی ، ضروری است، لذا دوبار، یکبار از مشهد ویکبار از اصفهان با پای برهنه وپیاده به زیارت کربلا رفت وقطعه ای معدنی بر روی ضریح حضرت علی در آنجا نصب نمود که رویش نوشته شده بود : «عباس کلب آستان علی» یعنی شاه عباس سگ حضرت علی میباشد. جمهوری اسلامی نیز همین سیاست شاه عباس را امروز دنبال میکند، بعد از قرارداد ننگین ترکمانچای وجداشدن گرجستان وارمنستان، ایران مجبور بود هیئتهای دپلوماتیک خودرا از طریق استانبول به اروپا بفرستد، اولین هیئت ایرانی که وارد استانبول شد گزمه های عثمانی آنهارا متوقف کرده وخواستند تا بنویسند که برای چه به اروپا میروند ودربازگشت نیز باید مینوشتند که چه قراردادها ئی را امضا کرده وبه رویت گزمه های عثمانی برسانند.سیاست امروز جمهوری اسلامی در سوریه وعراق وفلسطین ولبنان ویمن در راستای منافع ژئوپلتیک وژئوگرافیک ایران است ، ایران یاباید با کرامت وعزت زندگی کند ویا تبدیل به برده امریکا گردد که بدون شک راه اولی را خواهدبرگزید. مسیرعراق – سوریه – طرطوس ومدیترانه برای ایران حیانی است ، زیرا امن ترین راه برای انتقال گاز ایران به اروپا همین راه است وگرنه گاز ایران بدست آمریکا واسرائیل وترکیه گم وگور میشود، آمریکا با آگاهی از این امر دو شهر مرکزی ومرزی موصل در عراق وشهررقه را در سوریه به اشغا ل درآورد تا راه انتقال گاز ایران را به اروپا راببندد ، در مقابل آیت الله سیستانی فتوای تشکیل «حشد الشعبی» را داد وبا کمک ایران گور داعش آمریکا کنده شد وگرنه قرار بود تا چهل وهشت ساعت دهها هزار داعشی همسایه ایران شوند، سپاه پاسداران با انتقال دهها هزار سپاهی جان برکف بغداد رابا طوق امنیتی تقویت کرد وداعش نتوانست از فلوجه پیشتر بیاید ، همین.
«علویها ی کرد در طول دوره حکومت عثمانی هیچگاه از شورش باز نایستادند، چهار قیام بزرگ امپراتوری عثمانی را به لرزه درآورد، قیام اسحاقیه کشاورزکرد ایرانی در خراسان، شورش بزرگ مولویه ایرانیها ، شورش بزرگ بکتاشیه یاز هم از کردهای ایرانی و شورش بزرگ دانشمندیه که باز هم علویها ویا کردها بودند،»کتاب هما ناطق : راه یابی فرهنگی ایران»کردها میتوانندهمپیمانان عقیدتی واستراتژیک با ایران باشند.(1)
سرمایه گزاری ایران در سوریه علوی کاملا در راستای منافع استراتژیک وتاریخی ایران وخود سوریه است واینکه ترکیه اینهمه بر علیه دولت علوی سوریه وکردها جنایت میکند برای این است که مرگ خودرا درانها میداند. دولت سوریه پ ک ک ،را زیر نظر عبدالله اجلان بنیاد وبیش از ده هزار چریک برایشان تربیت کرد تا کردها مستقل شده واز اسارت سلجوقیهای مغولی رها شوند که متاسفانه با شکست روبرو شد اما مبارزه ادامه دارد.
(1) برای شناخت بهتر علویها به مقاله «آیا علویها بر سوریه حکومت میکنند» نوشته موفق محادین، رئیس اتحادیه نویسندگان اردنی در مجله هفته مراجعه کنید.