گوناگون, سرتیتر

سه ترانه برای ماه اردیبهشت – محمود طوقی

سه ترانه برای ماه اردیبهشت

آمد و رفت

بی آن که نامش را بدانیم

خاموش بود و هیچ نگفت.

افکارش عجیب بود

و واژه در دهانش حرمت داشت

او تنها می گفت:

                    بخواهید تا بیابید

                   بروید تا برسید 

                  بدهید تا بگیرید

                 ببخشید تا بخشیده  شوید

آمد و رفت

بی آن که نامش را بدانیم

۲

کلمات و ستاره ها

زندگی 

و دیگر هیچ

همانند زندگی تنها زندگی است

وهمانند مرگ

تنهایی آدمی است

آسمان بی ستاره تنهاست

آدمی بی امید

و شاعر بی عشق

زندگی 

و زیستن برای زندگی 

و دیگر هیچ

۳

جویبار روز در شط پر شکوه شب فرو می ریزد

و روز در حضور ماه آرام می گیرد

و آدمی کم کم بیاد می آورد

نام های گمشده را 

در لابلای تقویم های قدیمی

و می شنود صدای سم اسبان خسته را 

بر سنگفرش کوچه های تاریک

و رویا فرا می رسد 

باشمد نازکش

و آدمی در پشت پرچین ماه 

غم هایش را از یاد می برد