تاریخی, سرتیتر

محمد چوپان زاده به روایت اسناد ساواک – محمود طوقی

ghochani_؟غش

۱۳۳۹/۱۱/۲۷-دستگیری در تظاهرات

نامبرده در جبهه واحد ضد استعمار وابسته به حزب توده فعال است . بعلت تعصبات حزبی از گفتن  حقایق خودداری می کند 

۱۳۴۰/۱/۲۷-چوپان زاده عضو حزب منحله توده است. در تظاهرات نیز یکی از افرادی بوده است که افراد حزبی راجمع و مردم و دانشجویان را تحریک می کند .

نشریه ندای خلق را توزیع می کند.نامبرده با بیژن جزنی تماس حزبی دارد

۱۳۴۶/۲/۱۴-تقاضای ساواک از کلیه شهربانی ها برای دستگیری چوپانزاده «نامبرده مسلح و تصمیم به خرابکاری و ترور بعضی از مقامات موثر مملکتی را دارد:

۱۳۴۸/۶/۱۸-نامه ساواک به ریاست شهربانی کل کشور «محمد چوپانزاده ،زندانیان سیاسی سیستان و بلوچستان را تحت تاثیر افکار خود قرار داده ویا ممکن است نقشه فرار زندانیان را طرح کند .دستور فرمایید به محل مناسبی برده شود و یا از تلقینات مضره او جلوگیری شود»

۱۳۵۱/۱/۷-زندان شهربانی کاشان محل مناسبی برای چوپانزاده نیست . بهتر است وی به زندان ساری منتقل شود .

۱۳۵۱/۸/۲۰-محمد چوپانزاده ضمن رفتن به سالنی که  نمایش میهنی در آنجا داده می شد با شعار و فریاد برعلیه مصالح مملکتی گفت:اصل قانون ایران چیست که فرع آن چه باشد .

۱۳۵۲/۳/۱۵-چوپانزاده فرد محرکی است و بر اساس گزارش دائره زندان سایر زندانیان را به اعتصاب دعوت می کند 

۱۲۵۲/۹/۲۵-بازجویی از چوپانزاده بخاطر در گیری سال۵۱

۱۳۵۳/۱.۲۸-چوپانزاده مورد احترام خاص زندانیان ندامتگاه اهواز است و هر زندانی تازه وارد ابتدا به او معرفی می شود ودیگر زندانیان سیاسی از او راهنمایی می گیرند 

۱۳۵۳/۲/۱۰-برائت چوپانزادهاز در گیری سال ۵۱

۱۳۵۳/۳/۱۱-یافتن ۲جلد کتاب مضره و جزوه دست نویس حاوی اشعار و مطالب مضره در وسائل چوپانزاده

۱۳۵۳/۶/۲۸-نامه بانو روز ویتا کالابیس از آلمان به وزیر امور خارجه در مورد سلامتی چوپانزاده

۱۳۵۳/۹/۱۳-گزارش ساواک اهواز:زندانیان تحت تاثیر زندانیان امنیتی قرار گرفته و افکارشان مسموم می شود یکی از آنها چوپانزاده است

۱۳۵۴/۱/۲۸-تحویل چوپانزاده به کمیته مشترک

۱۳۵۴/۱/۳۰-برگ معاینه جسد چوپانزاده:«روی پیشانی در سمت راست محل ورودی ۲ گلوله . شکستگی جمجمه .سائیدگی در هر دو دست در زمان حیات در اثر برخورد با جسم سخت»