تیتر۲, تاریخی, سرتیتر

شکست دیگری بر جبهه استعمار وامپریالیسم – احمد مزارعی

شکست دیگری بر جبهه استعمار وامپریالیسم
زنده باد مقاومت ملل ستمدیده خاور میانه بر علیه استعمار وامپریالیسم
نوشته : احمد مزارعی، پانزده اوریل 2018

تهاجم اخیرامپریالیستها به سنگر مقاومت یعنی سوریه برای برقراری معادله تازه ای پس از شکست مفتضحانه انها در غوطه شرقی ، در برخورد با سنگ خارای مقاومت ملت سرفراز سوریه متلاشی شد،امپریالیستها ووابستگان انها در منطقه امید داشتند پس از «تنبیه» بشاراسد و زدن ضربه ای به محور مقاوت وروسیه ، سپس از موضع. قدرت با انها وارد مذاکره شده شاید بتوانند بخشی از تروریستهایشان را به غوطه باز گردانند وبدینوسیله درروند پیروزمندانه هفت سال مقاوت گذشته خللی ایجاد کنند ،اما محور مقاومت در منطقه نه فقط دچار تزلزل نشد بلکه در جبهه گسترده ای که تا کنون در کنترل داشته سر سختانه ایستاد وهمچنان میتواند ضوابط وقواعد خودرا در سوریه ومنطقه تحمیل کند وبه مراحل عالیتری ارتقا دهد،مراحل وقاعده ها ئی که همه گروههای صدها هزار نفری تروریستی وکشورهای امپریالیستی پپشتیبانان انها وهمچنین اسرائیل(1) نتوانستند در درعزم جزم مقاومت خللی وارد کنند.
میتوان گفت که تجاوز اخیر چهار کشور امپریالیستی به رهبری. امریکا نه فقط موجب تضعیف مقاومت نشده ،بلکه موجب اعتبار توانا ئيهای مقاومت شده که باید مطمئن بود در اینده نه چندان دور دستاوردهایش عیان خواهدشد
بنا به گزارشات گوناگون درجریان درگیریهای هوائی در مناطق وشهرهای مختلف سوریه از جمله بلندیهای. قلمون، شهر قصیر ، دو منطقه ضمیر وحمص صدای انفجارات عظیمی به گوش میرسید که رسانه های مغرض ووا بسته ،انها را به تهاجم موشکهای دشمن نسبت میدادند، در صورتی که این ادعا برعکس بود،زیرا صدای انفجارات مذکور متعلق به موشکهای ضد هوائی سوریه بود که عمرش به سی سال پیش میرسید،وهمین موشکها وصدای انفجارات مهیبشان بودند که توانستند هفتاد درصداز موشکهای تهاجمی دشمن را که از هوا پیماها وکشتیهایشان شلیک میشد ویا از پاگاههای امریکائیها درظهران عربستان،
پایگاههای امریکا درمنطقه زرقا در اردن ،پایگاه نظامی عیدید در قطروپایگاه انجرلیک در ترکیه ،منهدم کنند.
دفاع ضدهوائی سووریه توانست از فرودگاههای نظامی ومراکز دیگر استراتژیک که مورد هدف دشمنان بود به خوبی دفاع کند وهمه موشکهای انان را در فضا منفجر نماید،شهروندان دمشقی که متوجه شده بودند نیروی هوائی کشورشان به شکار موشکهای دشمن مشغول واسمان دمشق همچون روز افتابی ، نورانی شده بود بدون وحشت به پشت بامها امده وبا سردادن شعارهای میهنی از لحظات هدف قرار گرفتن موشکهای دشمن عکس وفیلم تهیه میکردند(2)
بنا به توضیحات سخنگوی ارتش عربی سوریه ،در نتیجه این تهاجم امپریالیستی ،تنها «مرکز مطالعات علمی»سوریه در منطقه برزه مورد اصابت قرار گرفته که انهم از قبل تخلیه شده بوده است،اما در مورد بمباران فرودگاهها باید گفت که این برای انها تنها رؤیایی بیش بیش نبوده است.
اما از همه مهمتر اینکه فرماندهی ارتش عربی سوریه برای روشن شدن نتایج تجاوز چهار کشور امپریالیستی ودادن اطمینان به شهروندان، و مطبوعات از صحت بیانیه های خود ،گزارش ونقشه دقیق وهمچنین نام ولیست مراکزی که مورد هجوم قرار گرفته اند وهمچنین تعداد موشکهای شلیک شده وسمت وسوی انها ویا فرودگاههای که مورد نظربوده، و از طرف وزارت دفاع روسیه انتشار یافته، در اختیار همگان قرار داده است.وزارت دفاع روسیه در این زمینه بطور دقیق حوادث را بر شمرده است ،در گزارش امده است که هیچیک از فرودگاهها ئی که مورد هدف امپریالیستها بوده مورد تعرض قرار نگرفته ،بدین قرار:
(1)فرودگاه بین المللی دمشق بتوسط چهار موشک که همگی ساقط شدند(2) فرودگاه نظامی ضمیر بوسیله دوازده موشک که همگی ساقط شدند. (3) فرودگاه نظامی بلی در منطقه جنوب شرقی دمشق بوسیله هیجده موشک ، که همگی ساقط شدند (4) فرودگاه نظامی شعیرات ،بوسیله دوازده موشک که همگی ساقط شده اند (5) فرود گاه مزه که بوسیله نه موشک مورد هجوم قرار گرفت که پنج عدد انها ساقط شد (6) فرودگاه شهر حمص که بوسیله شانزده موشک مورد هجوم قرار گرفت که سیزده عددشان منهدم شد بدون اینکه اسیبی جدی به فرودگاه وارد اید .
همچنین دو منطقه برزه وجمرایا نیز بوسیله سی موشک مورد هجوم قرار گرفت که هفت عدد انها ساقط گردید
بنا به اظهارات یکی از مسئولان محور مقاومت این بمباران چهارگانه امپریالیستی نه در پاسخ به موهومات «بمبارن شیمیائی» در منطقه دوما،،بلکه انتقامی بود که انها از شکستها یشان از ارتش عربی سوریه وهمپیمانانش در ازادسازی سرزمینهای سوریه از تروریستهای بین المللی وپشتیبانان استعمارگرشان خردند.
این عمل تجاوزکارانه استعمارگران بمثابه نقض اشکار حق سیادت دولتی است که عضو رسمی سازمان ملل بوده ودر عین حال نقض اشکار قوانین شورای امنیت سازمان ملل نیز میباشد.