گوناگون, سرتیتر

چین برای جهان سوم بهتر است یا غرب؟ – امیر اسدی

etiopie_sw

بمب آلمانی برای اورانیوم نیجر در مالی یا خانه های کم کیفیت ساخت چین

معتبرترین نشریه المان؛ اشپیگل

نشریه اشپیگل بتازگی گزارش تصویری از آدیس آبابا پایتخت اتیوپی در مورد متروی انجا که حدود دو سال پیش چین انرا تاسیس کرد منتشر کرده است. گزارش بنام »قطار آینده« است. روی هر صفحه متن کوتاهی میباشد. شماره های پایین شماره های صفحه میباشند:

بقیه مطلب با تصاویر در اینجا