نظری, سرتیتر

ارزش: جوهر، شکل، مقدار – کمال خسروی

marx_sarmayeh

ارزش: جوهر، شکل، مقدار – کمال خسروی

بازاندیشی نظریهی ارزش ـ بخش اول / بخش دوم / بخش سوم

نظریه ی ارزش مارکس، در شالوده هایش، تواناترین نظریه در تبیین و نقد سازوکار شیوهی تولید سرمایه داری است……

تارنمای نقد

برای دریافت بقیه مطلب اینجا را کلیک کنید