سرتیتر

انتخابات روسیه در منطقه «غوطه شرقی»سوریه برگزار میشود

syria_russland

نوشته:دکتر وفیق ابراهیم،استاد دانشگاه لبنان

مترجم:احمد مزارعی،هفتم مارچ 2018

توضیح مترجم در مورد این مقاله ومحتوایش:

جنگ فعلی جنگ اراده ها ونرم افزاری بخش مهمی از ملتهای استقلال طلب منطقه است که مراحل چندی را با موفقیت از سر گذرا نیده است. این مرحله از جنگ با هجوم تجاوزکارانه امریکا واشغال عراق در سال 2003،اغاز گردید. دراین تهاجم بیش از چهارصد هزار نیرو ی ارتش امریکا ومزدوران تربیت شده ،وصدها هزار قطعه جنگ افزارهای گوناگو هوایی زمینی ،دریایی وهمه امکانات و توانائیهای میلتاریستی، مالی وتبلیغاتی امریکا شرکت داشت.هدف اعلام شده امریکا برقراری نظم نوین جهانی پس از شکست شوروی بود، در ادامه قرار بود ایران وسوریه نیز اشغال وجنبش فلسطین ولبنان نابود،وپس از تسلط بر کل منابع نفت وگاز منطقه،مدیریت اقتصادی جهان بدست امریکا بیفتد.به مقاله ای با عنوان «اهداف استراتژیک امریکا از جنگ در عراق» در سال 2004، ترجمه همین قلم درشرح این تهاجم واهدافش مراجعه کنید.

این هجوم فاشیستی امریکا با کمک محرمانه ایران وسوریه ونیروهای میهنپرست ومسلمان عراق از جمله بخشی از بعثیها با شکست خفت بار امریکا روبرو شد وامریکا ئیها پس از هشت سال غرق در باتلاق جنگ چریکی ،مجبور شدند شبانه فرار کنند،کنگره امریکا چندی پیش سندی منتشر نمود که بموجب ان چهارد ه در صد کل خسارتهای جنگیشان در عراق بوسیله ایرانیها انجام گرفته است.همچنین انتونی کودسمان متخصص نظامیگری ورئیس مرکز «امریکان انترپرایز»در پایان شکست امریکا نوشت که در طول سالهای جنگ حد متوسط حمله پارتیزانهای عراقی به ارتش امریکا هشتاد مورد درروز بوده وگزارش دیگری که «لی همیلتون وجیمس بیکر» وپنجاه شخصیت مهم امریکا ،درسال 2006به کنگره امریکا ارائه دادند اعتراف میکنند که بعضی روزها تا هزار مورد به ارتشیان امریکا حمله میشود،گزارشات فوق همه در اینترنت موجود است.

جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله که بر اساس یک سناریو شش روزه مشترک امریکا،انگلیس واسرائیل تنظیم شده بود ،با شکست اسرائیل پایان یافت واسرائیلیها حتی نتوانستند وارد روستای مرزی بنت جبیل لبنان شوند گزارش انرا در اینجا بخوانید: مجله انگلیسی انترناشنال سوسیالیسم

Hizbollah and the war Israel lost chris Harman:

نباید شک داشت که امریکا در جنگ فعلی موفقیتی نخواهد داشت،زیرا توانائیهای محور مقاوت بویژه با پیوستن روسیه به ان دهها برابرسالهای گذشته شده ،واینکه طی این سالها ،در جنگهای چریکی ،تجربیات بسیار فراوانی نیزاندوخیته اند.

پاکسازی سراسر خاک کشور سوریه ازتروریستها وپشتیبانان بین المللی ومنطقه ای انها مسئله ای محوری است که مورد توجه کامل وقاطعانه دولت سوریه وارتش رزمنده اش به همراهی با متحدانش حزب الله لبنان ، ایران و…میباشد. این مسئله همچنین مورد توجه جدی پوتین رئیس جمهور روسیه نیز میباشد،از نظر پوتین ازادسازی غوطه شرقی منجر به محاصره پایگاه نظامی امریکا ئیها در منطقه تنف سوریه خواهد شد که در مرز سوریه ،عراق واردن قرار دارد، در ادامه محور مقاومت خواهد توانست از تهاجم امریکا در منطقه شرق فرات جلو گیرد. تفسیر این اقدامات ،ان خواهد بود که ژئو پلتیک روسیه موفق خواهد شد جهانی چند قدرتی وچند قطبی ایجاد کرده ودر نتیجه تصمیمات بین المللی بر اساس استقرار جامعه ای انسانی مدیریت خواهد شد….

برای فهم بیشتر موضوع ،نبرد ازادی غوطه ، به فرماندهی ارتش سوریه وحزب اله لبنان پیش میرود، از انطرف روسیه درشورای امنیت سازمان ملل وسایر مراکز بین المللی وهمراه با بمبارانهای بسیار دقیق هوائی جنگ را پیش میبرد.اما انچه که بسیار عیان است اینکه روسیه در برابر همه اتهامات غرب در مورد استفاده مواد شیمیائی بتوسط دولت سوریه ، ویا بمبارا بیمارستانها به سختی ایستادگی کرده بطوریکه اتحادیه اروپا وامریکائیها که درروزهای اخیر، سوریه را تهدید به جنگ میکردند،عقب نشینی کرده ودیگرصحبتی از بمباران وجنگ بر علیه دولت سوریه شنیده نمیشود.

اما ان چیزی که اینروزها بیشترین اهمیت را دارد این گفته اخیر پوتین است که اشکارا اعلام نمود ،روسیه سیستمی موشکی واتمی جدیدی را تولید نموده است که نه مقاومت پذیر وشکست نا پذیراست واین سیستم برای حمایت از روسیه ومتحدانش کافی است.

همین توانا ئیهای جدید روسیه پوشش واعتماد کافی را برا ی ارتش سوریه تامین نموده تا بتواند نیمی از منطقه غوطه را که تقریبا بمدت پنجسال در اشغال تروریستهای وابسته به عربستان واخوان المسلمین وقطر وامارات بود ،ازادسازد.

چرا منطقه غوطه اینهمه برای روسیه اهمیت دارد ؟

اولین علت مربوط به انتخابات ریاست جمهوری روسیه میباشد،همزمان با انتخابات روسیه ، امریکا در نظر دارد تهاجمی را در محور لبنان – سوریه – عراق ، اغاز کند تا بتواند معادلات زیررا برقرار کند : ادامه تسلط بر کشورهای منطقه شرق عرب ،همچون سوریه ،لبنان ،اردن وعراق ، لغو ونابود کردن مقاومت ملت مظلوم فلسطین ،تحت عنوان «معامله قرن»که در نتیجه ان همه سرزمین فلسطین به اسرا ئیل ملحق خواهد شد، تجزیه سوریه به کانتونهای متعدد ی که در نتیجه ان کشوری بنام سوریه وجود نخواهد داشت (1) ووارد اوردن شکست بزرگ معنوی برروسیه در منطقه غوطه شرقی ودر استانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور …../ برقراری این معاله به فوریت به امریکا کمک خواهد کرد تا نظام قدر قدرتی وتک قطبی خودرا در به احتکار در اوردن قدرت مطلقه در منطقه شرق عربی استحکام ببخشد وشرایطی را بر روسیه تحمیل کند که از معادله مرجعیت جهانی خارج شده واجازه ندهد روسیه در معالات جهانی نقش داشته باشد وکاملا منزوی گردد .

واشنگتن چگونه ابزارهای هیمنه جدید خودرا سازماندهی میکند ؟

نخست اینکه امریکا با تمام امکاناتش میکوشد تا ازادی منطقه غوطه را بتوسط ارتش سوریه متوقف سازد ودر این راه از هر وسیله ای برای کمک به تروریستها ،ازجمله رساندن اسلحه به انها استفاده میکند ، دوم تحت عنوان ارسال کاروانهای کمکهای ،میکوشد این کمکها تنها بدست تروریستهای محا صره شده برساند بطوریکه هیچ کمکی به مردم معمولی نرسد،ازطرف دیگر امریکا میکوشد شورای امنیت سازمان ملل ، مجلس حقوق بشر، اتحادیه اروپا ، تا کشورهائی همچون استرالیا،کانادا، وپیمان ناتو را بر علیه سوریه وناتو بشوراند،همزمان امریکا میکوشد پایگاه تنف را در منطقه مرزی سوریه ، عراق واردن توسعه داده ودر همین حال میکوشد برنامه دولت کردی –عربی را در شرق رودخانه فرات را پیش برد ودولتی از کردها تشکیل دهد که از جنوب سوریه تا شمال منطقه شرق رودخانه فرات ادامه یابد.

اما در مورد لبنان امریکا میکوشدبرنامه عربستان را ر لبنان تقویت کرده وپیش ببرد،این برنامه عبارت است از جمع اوری همه نیروهائی که میان خود اختلاف دارند اما دوستداران امریکا ،عربستان و فرانسه میباشند ،امریکا میکوشد امکانات تبلیغاتی ،مالی عظیمی در اختیارشان قرار داده تا بتوانند در انتخابات اینده بیشترین کرسیهای پارلمان را اشغال کنند وجبهه ای قدرتمند ی در برابر نیروهای ملی ،مقاومت واستقلال طلبان لبنان تشکیل لبنان دهند واین بمعنی این است که در این مرحله حساس منطقه ، موانعی مؤثر بر سرراه سوریه ،مقاومت لبنان وروسیه در لبنان ومنطقه ایجاد کنند.

همزمان با تحریکات فوق امریکا میکوشد پایگاههای خود را در عراق وسوریه گسترش داده که بوسیله انها خواهد توانست دخالتهای خودرا در منطقه افزایش داده ومیان طرفهای مختلف سنی وشیعه ویا کرد وعرب ،اختلاف ایجاد کنند وبدین شکل ارامش در عراق را بهم زده تا عراقیها نتوانند دولتی ملی وبر اساس وحدت ومنافع اکثریت تشکیل دهند.

اما درمورد کمک امریکا به عربستان ووادار نمودن مصر وپاکستان وشرکت انها در جنگ یمن ، نقش امریکا بسیار روشن است،علیرغم اینکه پاکستان ادعا دارد که در جنگ شرکت مستقیم ندارد ویا اینکه مصر نیرو ی کمی تنها برای حفظ مناطق استراتژیک در عربستان فرستاده است، اما امریکا با وارد کردن فشار بر هردو کشورمذکور میکوشد انان را بطور عملی وارد جنگ یمن کند.

همه تهاجمات وبرنامه های امریکا با این هدف انجام میگیرد تا موفقیت روسیه را در غوطه شرقی متوقف سازد وبر عکس سیاست روسیه ومحور مقاومت بر این است تا پس از ازادی غوطه شرقی راه خودرا بسوی تسلط بر پایگاه امریکا ئی تنف باز کرده وره روسیه بسوی عراق،ایران ودریای مازندران واز انجا به موسکو واحتمالا بسوی چین باز شود . این خط میتواند قوی ترین خط انسانی،اقتصادی وژئو پلتیکی جهانی باشد که در ادامه راه را بسوی هند،پاکستان واسیای میانه میگشاید.

در چهارچوباین سیاست است که پوتین میتواند موفقیت خودرا با پیروزی در غوطه شرقی تضمین شده بداند،…….

بنظر میرسد ازادی کامل غوطه شرقی با اتحاد سه کشور سوریه ، ایران وروسیه دور از دسترس نباشد،این محور میکوشد تا در برابر ماجراجوئیهای ترامپ و»رؤیا های»محمد بن سلمان ایستادگی کرده ونرا شکست دهد.محور سوریه،ایران وروسیه کوشش خودرا متوقف نخواهند کرد مگر تا زمانی که منطقه مشرق عربی از هر گونه نفوذ امریکا،عربستان واسرائیل پاک شود.

(1) – هدف استراتژیک امریکا در منطقه ودر دراز مدت همان «خاور میانه بزرگ»است که بموجب ان ایران به شش قسمت،عراق ،سه قسمت وهمینطور سوریه و…../ اصل این طرح در اسرائیل وبوسیله برنارد لویس تهیه شده ومیتوانید شرح جزئیات انرا در گزارشی با عنوان «blood border» by :ralph peter بخوانید.