گوناگون, سرتیتر

بنگر چگونه – جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

bahar_5tg

بنگر چگونه

*

عطر بهاران
از مساماتش تراوان
باغ کهن سالی که از بس
زخم تبر خورده ز ناکس
در هم شکسته گویی و
از پا فتاده…

*

جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)