گوناگون, سرتیتر

واگشت – جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

barzin_azarmehr_2018_0kjz 

واگشت

*

نیشخند

از ریشه دارد

می زند بر ریشِ دشمن…

باغ از دستِ تبر زن

گشته

گوئیا

سترون!

*

جعفر مرزوقی( برزین آذرمهر )