نظری, سرتیتر

خرده بورژوازی – آنتونیو گرامشی – علیرضا نیاززاده نجفی

geramsci_9

خرده بورژوازی

آنتونیو گرامشی

برگردان علیرضا نیاززاده نجفی

دریافت ترجمه از اینجا