سرمقاله, سرتیتر

از کمونیسم تا کمونالیسم

anarchi_kurd

نوشتار حاضر در گذاری نظری- تاریخی به چگونگی پاگیریِ ایده کمونالیسم می پردازد؛
ایده ای که از جانب بعضی چپ ها ٬ آنارشیست ها و کمونیست هایِ سابق ٬ به عنوان یک راهکارِ
سیاسیِ متکامل و مدرن تبلیغ می شود.
نازنین و یامین

دریافت مطلب از اینجا