مراسم و یادبودها

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می­کنند: به یاد کارگران جانباخته خاتون آباد

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می­کنند:

از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری

به یاد کارگران جانباخته خاتون آباد

خیزش مردمی در ایران و موقعیت جنبش کارگری

با خواست فوری و بی قید و شرط آزادی کارگران زندانی، سایر زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اخیر!

با حضور فعالین کارگری داخل و خارج

 

همه فعالین، علاقمندان، دوستداران و هواداران جنبش کارگری را دعوت میکنیم

که در این جلسه شرکت نمایند.

 

 یکشنبه 28 ژانویه 2018 – 8 بهمن 1396

 ساعت 18.00 بوقت اروپای مرکزی، به وقت ایران 20.30

پالتالک

Otage: Iran –  Tajarobe Kargari

Category: Asia,… Subcategory: Iran

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/