سرتیتر

اسرائیلی تازه با شلواری کردی

نوشته تری میسان ،ترجمه احمد مزارعی،یازدهم ژانویه 2018

ترکیه درحال حاضر میکوشد سیاست خارجی تازه ای را دردوجهت پیش ببرد ، در درجه اول تحقق «بخش ملی» اخرین پارلمان عثمانی است که بموجب ان درحال حاضربطور نامشروع بخش شمالی قبرص، شمال سوریه وعراق را به اشغال دراورده وتمهیداتی فراهم اورده است تا شمال یونان را نیز اشغال کند.

در مرحله دوم ، ترکیه میکوشددرعملیات اماده سازی طرح انگلستان در منطقه شرکت کند، برای تحقق این امر ترکیه هزار و پانصد سرباز را در صومالی وسی پنج هزارنفررا در قطر اماده کرده است ودر صدد است تا یک واحد نظامی خودرا نیز در سودان مستقر کند.

از همه این کشورها خواسته شده است تا از عملیات جهادی تازه درمنطقه شاخ افریقا وشبه جزیره عربی حمایت کنند.این امکان نیز وجوددارد که ترکیه جای پایی نیز در دو کشور جیبوتی که جزء منطقه نفوذ فرانسه میباشد برای خود باز کند.

در این مسیر نیز سخن از تشکیل دولتی کردی در میان است ،بطوریکه این دولت برای ترکیه وفرانسه بمثابه اسرائیل برای امریکا وانگلستان در منطقه باشد،وهمین موضوع مسئله اصلی مذاکرات در کنفرانس مشترک میان اردوخان وماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس بود.

این مشروع البته تازگی ندارد واصل این طرح به اتفاقیه سایکس وپیکو باز میگردد که در کنفرانس سیفر درسال 1920 نیز مورد بحث بوده است.

درحال حاضر ملیشیای کرد بمثابه بلک واترویا نیروی مزدور وسرکوبگری هستند برای قلع وقمع انقلاب ملی عربها در دو شهر رقه وحلب (1) .

درزمانی که انگلستان پس از پایان جنگ اول میکوشید دولتی برای یهودیان در فلسطین تشکیل دهد،فرانسه در صدد بود تا تا از کردها مزدورانی تحت نام نور به وجود اورده ودولتی کردی از انها بسازد که موفق نشد.

هم اکنون پس از گذشت زمانی طولانی وتحولاتی که در منطقه پیش امده است،مجددا برنامه سابق دولت فرانسه در شکل مزدوران نورکردی برای تشکیل دولت کردی ، اینبار بهمرا «بهار عربی» مجددا سر براورده است.

درسال 2011، وزیرخارجه ترکیه احمد داود اغلو والن ژوپه وزیر خارجه فرانسه قرارداد محرمانه ای امضا کردند که بموجب ان دولتی کردی نه در ترکیه بلکه درشمال سوریه تشکیل دهند واردوخان نیز موافق بود با این شرط که کردهای ترکیه به دولت کردی تازه کوچ داده شوند.

پنتاگون نیز در ان زمان موافق بود که دولتی کردی ودولتی سنی تشکیل شود که بتواند جاده حریر را قطع کند (2) واین وظیفه ای بود که به داعش واگزار گردید.نقشه های دو دولت مذکور بوسیله یکی از محققان پنتاگون بنام روبین رایت ، در تاریخ بیست وهشتم سپتامبر 2013، یکسال قبل ازحمله داعش به سوریه وعراق ،در مجله نیویورک تایمز منتشر گردید.

اما این برنامه نیز علیرغم شرکت صالح مسلم در جلسه مشترک رهبران دو کشورترکیه وفرانسه در کاخ الیزه پاریس در تاریخ 31 ،اکتبر 2014، با شکست روبرو شد .

مجددا فرانسه واسرائیل برای جبران مافات به فکر تشکیل دولت تازه وپوشالی کردی افتاده اند ،اما اینبار قرارشد در عراق باشد وشصت کشور موافقت خودرا با ان اعلام داشتند ،اما در لحظه اخر با خارج شدن نماینده امریکا از این برنامه ،هم چیز در هم ریخته شد.

در کنفرانسی دیگری که در تاریخ پنجم جولای 2017 ، میان دو رهبر فرانسه وترکیه برگزار شد ،طرفین اردوخان ومکرون ، موافقت کردند تا با دو شرط اساسی تازه به برنامه سابق باز گردند، ودولتی کردی را درشمال سوریه تشکیل دهند ،شرایط از اینقرار بود:

یکم ،رهبران دولت تازه کرد متعهد شوند که هیچ ارتباطی با حزب کارگران کردستان ورهبری اوجلان نداشته باشند.

دوم ، هیچگونه راه ارتباطی با دریای مدیترانه نیز نداشته باشند.

بنا به گفته خالد عیسی نماینده «واحدهای حمایت ملی»در پاریس ،اکنون تصمیم نهائی در دست امریکا میباشد که عملا توانسته است احزاب مارکسیستی طرفدار شوروی سابق را تبدیل به احزابی انارشیستی نماید که از این پس از امریکا تبعیت کنند.

این برنامه درحقیقت دولتی اسرائیلی را در نظر دارد که یهودی نیستند اما عملکردشان بمانند دولت اسرائیل در منطقه خواهد بود.

در پایان باید گفت که مسیر چنین دولتی همچون یک قرن گذشته بجز شکست نخواهد بود.پایان

توضیح زیر نویسها :

(1) – اینکه امریکا استان رقه راکه اساسا به شهر عمرابن الخطاب معروف است وهیچ رابطه ای با کرد وکردستان ندارد وانرا به مزدوران کرد سپرده ،به این دلیل است که بتواند مانع انتقال گاز ایران از طریق سوریه به مدیترانه گردد ،ایران دو خط لوله گاز بنام خط صلح وبا سرمایه شش میلیارد دلاراز ایران به انسو کشیده که از موصل، رقه و…..گذر میکند،یکی از اهداف امریکا از اشغال موصل ورقه همین بود.کما اینکه هدف اصلی امریکا ازجنگ یمن نیز محاصره دریا ئی ایران است،برای توضیح بیشتر در اینمورد به ویدیوئی با عنوان:

» جنگ امریکا در یمن با هدف محاصره دریا ئی ایران در بن بست قرار گرفته است» .احمد مزارعی مراجعه کنید

(2) – منظور از قطع جاده حریر گذرگاه بازرگانی تاریخی ملل خاورمیانه به چین واسیا ی میانه است که در این مرحله که امریکا مخالفت استراتژیک با چین دارد باید بسته ونا امن باشد،هم اکنون شاخه ای از داعش در منطقه سنکیانک وتبت چین فعال است ،دالا یلاما نیز یکی از مزدوران سی ای ا، میباشد که عملیاتهای ابرومندانه تروریستی را برای امریکا سازمان میدهد.

امریکائیها بیخود به شیرین عبادی جایزه نوبل ندادند،از ماموریتهای اولیه وی این بود که به تورنتو رفته ود ست دالایلاما ویکی از خاخامهای بزرگ اسرائیلی را به عنوان «مردان صلح» ببوسد.