مراسم و یادبودها

ویدیوی برنامه سخنرانی از طرف کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی سخنران – «ساسان صدقی نیا»

برنامه سخنرانی از طرف کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی برگزار گردیده که در آن «ساسان صدقی نیا» فعال سیاسی چپ، دانشجوی محروم از تحصیل، نویسنده و مترجم چندین نوشته و مقاله درباره وضعیت سرمایه داری در شرایط کنونی، جنبش کارگری و راه کارهای طبقه کارگر در وضعیت موجود، بحران های چندگانه نظام سرمایه و دیگر نوشته ها

ساسان صدقی نیا در این سخنرانی ویدئویی در دو قسمت گفتگو می کند که بخش اول آن مربوط به وضعیت طبقه کارگر ایران و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و در بخش دوم به موقعیت کنونی جنبش جاری و امکان گذار از این شرایط به وضعیتی پیشرو و نوین می باشد ـ

از طرف کمیته فعالین کارگری از شما رفقای گرامی تقاضا داریم با پخش این سخنرانی به نقد و بررسی نظرهای گوناگون در شرایط موجود یاری رسانید ـ

با سپاس مجدد از شما
ناصر برین

فایل فیلم سخنرانی : ـ

بخش یک از سلسله بحث های ساسان
youtu.be
ساسان صدقی نیا فعال سیاسی چپ گرا دانشجوی محروم از تحصیل در ایران. نویسنده و مترجم چندین نوشته و مقاله در مورد وضعیت سرمایه داری معاصر، بحران ها ،نیروهای درگی…

………………………..