مراسم و یادبودها

دعوت به شرکت در تظاهرات

دعوت به شرکت در تظاهرات

در پشتیبانی از خیزش مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی
روز شنبه 6 ژانویه ساعت 15 تا 17
پاریس، میدان شاتله
Place du châtelet

کمیته پشتیبانی از خیزش مردم ایران ـ پاریس