مراسم و یادبودها

گرامی داشت علی اشرف درویشیان در هلند (بخش اول)


سخنان افتتاحیه احمد پوری و بدنبال آن سخنرانی نسیم خاکسار
همکاران فنی برنامه:
فیلمبردار: مسعود معمار
فیلم ادیتور: مسعود فروزش راد
مسئول انتشار برنامه زنده: شهباز
https://www.youtube.com/watch?v=m6DHZSnGCQI&feature=youtu.be

با احترام،
احمد پوری (هلند) 28 – 12 – 2017

بخش های بعدی به تدریج پس از ادیت برای شما عزیزان فرستاده خواهد شد

پیروز باشید