مراسم و یادبودها

مبارزه با اپورتونیسم

 
منبع: عصرما
تارنگاشت عدالت
بخشی از پیام حزب کمونیست یونان در  مراسم برگزاری بزرگداشت صدمين سالگرد انقلاب کبير سوسیالیستی اکتبر از طرف حزب کار اتریش در وین ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷
… حزب کمونیست یونان به کمونیست‌های بلشویک که کشور سرمایه‌داری بورژوايی را از پایه ویران کردند تا دولت نهاد کارگری یعنی دیکتاتوری پرولتاریا را بنا سازند، ارج می‌نهد.

حتا با این‌که این دولت امروز دیگر وجود ندارد، به هیچ‌وجه تغییری در این واقعیت به وجود نمی‌آید، که دوران ما هنوز همان دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است که ناشی از بن‌بست غیرقابل عبوری است که شیوه تولید سرمایه‌داری به دست خود ایجاد کرده و می‌کند.

امروز لازم است که کمونیست‌ها از روند انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم نتیجه‌گیری کنند. علت این که بلشویک‌ها پیروز شدند چه بود؟

اول از همه روشن است که این پیروزی بدون وجود پیش‌قراول سازمان‌یافتۀ طبقه کارگر، یعنی حزب بلشویک که علیه اپورتونیسم منشویک‌ها و سوسیال‌رولوسیونرها مبارزه می‌کرد، میسر نبود. منشویک‌ها و سوسیال‌رولوسیونرها مروج سرنوشت‌گرايی و رؤیاهای پارلمانی بودند و از دولت موقت بورژوايی که در فوریه ۱۹۱۷ تشکیل شده بود و شوراها را طی یک فاز بسیار خطیر تنگ در آغوش گرفته بود و قصد داشت نیروی آن‌ها را برباید، حمایت می‌کردند. بدون رهايی از اپورتونیسم و مبارزه سخت علیه آن، علیه رؤیاهای پارلمانی و منطق مدیریتی و رفرم سرمایه‌داری، انقلاب به وقوع نمی‌پیوست.

و به همین صورت نيز اگر لنین و حزب بلشویک در آوریل ۱۹۱۷ برداشت‌های گذشته را به کنار نمی‌نهادند و وظایف لازم برای انقلاب سوسیالیستی ‌را مشخص نمی‌کردند، هرگز  آن انقلابِ پیروزمند به وقوع نمی‌پیوست. از این‌سو با اطمینان می‌توانیم بگويیم که اکتبر سرخ نقش بی‌همتای پیش‌قراول انقلابی سیاسی، یعنی حزب کمونیست را به عنوان فاکتور تعیین‌کننده، هم در طول انقلاب سوسیالیستی و هم بر روی‌هم در مبارزه برای ایجاد، تقویت و پیروزی نهايی جامعه نوین کمونیستی نشان داد.

از این انقلاب ۱۰۰ سال گذشته ولی نقش اپورتونیسم، گرایش به مصالحه با سرمایه‌داری، به «صلح طبقاتی»، به «مدیریت سیستم» که از طرف نیروهای اپورتونیست و سوسیال‌دمکرات کهنه و «نو»- ولی برای طبقه کارگر به همان اندازه خطرناک-دنبال می‌شود، همان‌قدر کثیف و شاید کثیف‌تر مانده است. برای کمونیست‌ها هیچ نوع پیمان «گذرا و موقتی» و یا وحدت با این‌نیروها که «حامل» ایدئولوژی بورژوايی در درون جنبش کارگری و مردمی  هستند و می‌خواهند این جنبش‌ها را خلع سلاح، کنند و ناتوان سازند، قابل قبول نیست، بلکه برعکس این مبارزه با اپورتونیسم و سوسیال‌دمکراسی است که به نیروهای انقلابی توان می‌بخشد.