مراسم و یادبودها

علل بازماندن ایرانی تبارها از شرکت در سیاست و جامعه در کشورهای میزبان

علل بازماندن ایرانی تبارها از شرکت در سیاست و جامعه در کشورهای میزبان. طاهره باریی علیرضا مناف زاده و حنیف
حیدرنژاد
.میزگرد طاهره بارئی، علیرضا مناف زاده و حنیف حیدرنژاد
https://www.youtube.com/watch?v=qx4O3e1ysCM       آلمان، رشد راست گرائی وحضورایرانی تباران در فعالیتهای انتخاباتی  انتخابات آلمان
 
چرا ایرانیان خارج از کشور در فعالیتهای سیاسی کشور محل اقامت خود فعالیتی چشمگیر نداشته اند؟ ارتباط این موضوع با قوانین انتخابات هر کشور. با رسانه ای نشدن کافی موارد نادر از این فعالیتها. نقش وابستگی به جریانات گذشتۀ داخل کشور. عدم تسلط کافی به زبان و فرهنگ جامعۀ میزبان. عدم پذیرش جامعۀ میزبان از چنین فعالیتهائی. عدم رغبت خود ایرانیان و غافل بودن از تأثیر چنین فعالیتهائی در سرنوشت فردی و جمعی خودشان. یا آغاز نکردن از خود باوری و اعتقاد به یک هویت جهانی و گلوبال که محیط بر هرهویت محلی است؟
 
 
موانع و امکانات ایرانیان در فعالیت های سیاسی در غرب میزگرد: طاهره باریی رضا طالبی و علیرضا منافزاده
 
علل عدم شرکت ایرانیان برونمرزی در فعالیت های سیاسی کشور میزبان. دکتر طاهره بارئی، دکتر علیرضا مناف زاده و دکتر رضا بارئی
 
 
ایرانیان در فرانسه در کجای معادلات سیاسی هستند؟ چرا شمار زیادی از ایرانیان به حزب دست راستی مارین لوپن پیوستند؟ تفاوتهای نسل اول و دوم مهاجران ایرانی در چیست؟