مراسم و یادبودها

گسترده تر باد اعتصاب توده ای کارگران شرکت هفت تپه

بنا به اطلاع سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصابی که در شركت هفت تپه روز شنبه هيجده (۱۸) آذر ماه آغاز شده بود روز یکشنبه نوزده (۱۹) آذر ماه با شركت گسترده خانواده های کارگری ادامه یافت. به دليل تداوم اعتصاب در هفت تپه و حضور توده اي خانواده هاي كارگري در آن، با وجود ترفندها و توطئه کارفرما و نيز كنترل نیروهای امنیتی، مبارزۀ كارگران بر سیاست های تفرقه اندازانه کارفرما فائق شد و ترفندها درهم شکسته شد.
کارگران روزمزد و بخش کشاورزی شرکت با تعطیل نمودن کار در حالیکه بشدت خشمگین بودند با حمل ابزارهای کار خود وارد کارخانه شدند و با بستن درب اصلی و درب ورود تریلرها، کوره های بخار و آسیابها را خاموش و تعدادی از مسئولین شرکت را به باد کتک گرفتند و یکی از مدیران که اخراجی آنها را اعلام نموده بود.او را نیز مورد حمله قرار داده وعلیرغم اقدام به فرار نامبرده به قسمت تراشکاری، وی را همانجا گیر انداخته و پس از شکستن درب اتاقی که در آنجا مخفی شده بود بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
کارگران در قسمت های مختلف کارخانه به راهپیمایی دست زدند و یکپارچه شعار دادند » افشار حیا کن، هفت تپه رو رها کن!». و خواهان استعفا و برکناری مدیریت شدند. در این اعتصاب حرکت فریب کارانه کارفرما که وعده پرداخت بخشی از دستمزدهای چند نفر از کارگران را به منظور تفرقه انداختن در حرکت همبسته توده ای کارگران داشت خنثی شد. کارگران هفت تپه دراین اعتصاب اتحاد و یکپارچگی جمعی خود را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که به این طریق می توان کارفرماها و دولت حامی آنها را به عقب نشینی وادار نمود.
بدنبال اعتصاب و عصیان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، حقوق مرداد ماه کارگران روزمزد پرداخت شد اما حقوق مرداد ماه ۸۰۰ کارگر پیمانکاری و ۱۵۰۰ کارگر نی بر پرداخت نشده است.
نهادهای همبستگی ضمن حمایت و پشتیبانی از حرکت یکپارچه کارگران هفت تپه و استقبال از حضور گسترده خانواده های کارگری در آن، مي كوشد خبر اعتصاب كارگران را به اشکال مختلف منعکس می کند .
زنده باد همبستگی کارگری!
درود بر کارگران متحد نیشکر هفت تپه!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگري ایران ـ خارج از کشور
http://nahadha.blogspot.com
nhkommittehamahangi@gmail.com
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷