مراسم و یادبودها

اولین سالگرد از دست دادن رفیق شهرام یوسفی

shahram_yousefi

شهرام یوسفی همسر و  رفیق همرزمم  و از فعالین کارگری و سوسیالیست، امروز دیگر یک سال است که در میان ما نیست. در تمام این مدت فقدان و جای خالی اش را در زندگی روزمره ام و در فعالیتهای سیاسی مشترکمان هر دقیقه و هر روز با تمام وجودم حس میکنم.

در ناباوری یکسال از مرگ شهرام گذشت! اما هنوز قبول این واقعیت تلخ برایم بسیار دشوار است، مرگ او اعماق قلب مرا آنچنان تکان داده و بر روان و فکر من  تاثیر گذار بوده  که حس می‌کنم این مرگ تازه به وقوع پیوسته و امروز روز اول آن است.

در این یکسال درغیابش، چقدر برای خصوصیات انسانی اش دلتنگ شده ام و می فهم چه بخش بزرگی از زندگیم خالی شده است. شهرام همچنان با من، در وجود من، و در کنار من است.

با مرگ شهرام در25 نوامبر 2016 طبقه کارگر و جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران یکی از یاران مبارز و خستگی ناپذیر، صمیمی، صدیق و وفادار خود را از دست داد.

از دست دادن فعالین کارگری مبارز و سوسیالیست همیشه ضایعه ایی جبران ناپذیر برای جنبش کارگری است، اما مبارزه طبقاتی و امان ناپذیر طبقه کارگر برعلیه مناسبات استثمار گرانه سرمایه داری همچنان ادامه دارد. در یکسالی که شهرام در میان ما نبوده، فعالین کارگری و سوسیالیست مورد تهاجم قرار گرفته اند، دستگیری و زندانی شده اند، اعتراضات وسیع کارگری برای احقاق خواسته ها و مطالباتشان رو به افزونی است. مبارزه به قوت خود باقی و ادامه دارد.

شهرام با تمام وجودش به این مبارزه طبقاتی اعتقاد داشت، و بدون کمترین توهمی به دشمن طبقاتی، او طبقه کارگر را تنها طبقه ایی می دانست که فقط قادر است با اتکاء به نیروی خود آزاد شود. بهمین دلیل او چهار دهه از تاریخ زندگی کوتاه اش را با افتخار به این مبارزه اختصاص داد.  شهرام از آن دست فعالین کارگرى و سوسیالیست برجسته ای بود که تا آخرین لحظه زندگی برای استقلال طبقاتی طبقه اش و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و علیه  مناسبات استثمار گرانه کل نظام سرمایه داری در عرصه های مختلف مبارزه کرد.

زندگی اش پربار بود؛ مملو از تجارب تلخ و شیرین. او متعلق به یک نسل انقلابی بود که نظام استثمار گر سرمایه داری را بخویی فهمیده و راه رهایی از این نظام را با مبارزه امان ناپذیر طبقاتی دنبال کرد. بدین ترتیب، شواهد ارزنده ای از مبارزات نسل خود و سازمانیابی هایی که برای آن ها مبارزه کرده بود برجای گذاشت تا مبارزان نسل جدید بتوانند با کند و کاو در آن ها به ارزشهای این دستاوردها دست یابند.

یاد شهرام برای همیشه در عمق وجود من و تنها فرزندمان زنده خواهد ماند. یاد او و تمام جان باختگان جنبش کارگری و سوسیالیستی را گرامی می داریم و از تجاربشان می آموزیم.

یادش برای همیشه گرامی باد و راهش پر دوام!

سحر صبا

نوامبر 24 2017

 

 

به یاد جانباختگان راه سوسیالیسم

زیباترین واژه

برای آنان که همه زندگی شان را مبارزه کرده اند

و آن دم که هستی آنان به پایان می رسد خواهند گفت:

ما به طبقه امان و به زندگی باور داشتیم

و زندگی و طبقه امان

هرگز ما را در راهی که در پیش است تنها نخواهند گذاشت

و نا امید مان نخواهند کرد…

تنها در این راه است که مردان و زنان کارگر و زحمتکش، متحد می شوند

و اعتراضات و اعتصابات، شکل میگیرد،

و مبارزه بی امان طبقه کارگر و توده های زحمتکش

برای رهایی، و برای زندگی تداوم مییابد

و آن دم به هنگام رسیدن به پایان کار

توده های کارگر و زحمتکش ژرف ترین راهها را می گشایند

و برای همیشه در آن تداوم می یابند

و قلبی می شوند که می زید و می آفریند….

زیباترین دستاوردهای انسانی را

برای آنان که تمام زندگی شان را مبارزه کرده اند

و آن دم که هستی آنان به پایان می رسد خواهند گفت:

ما به طبقه و زندگی باور داشتیم

و طبقه امان هرگز در راه رهایی، ما را تنها نخواهند گذاشت

و نا امید مان نخواهند کرد…