گوناگون, سرتیتر

این موضوع مورد بحث برشت است

berecht_komunne

ترجمه ی : ظفردخت خواجه پور

 

خبری در یونگه ولت 17.11.2017 خواندم که توجهم را به خود جلب کرد. کارگردانی به نام «پتر ویتیگ» نمایشنامه ی «روزهای کمون» از برتولد برشت را در برلین به روی صحنه آورده است. خبرنگاری به نام «گِرد بِدزسنت» با او گفتگوئی دارد که در برگیرنده ی نکاتی مهم است. ترجمه ی بخشی از این گفتگو را در زیر خواهید خواند:

 خبرنگار با ذکر این که «روزهای کمون» دیگر از دهه 70 به نمایش در نیامده است، می پرسد چه چیزی شما را بر آن داشته که این نمایش را به روی صحنه آورید؟ او جواب می دهد: آیا برای اجرای این نمایش باید دنبال فرصتی بود؟ برشت که در 1949-1948 این نمایشنامه را که نوشت این پرسش را مطرح کرد: چه مدت ما بی حرکت و بی جنبش خواهیم ماند؟

ما چهل سال جنبشی نکردیم. در عرض سه سالی که (آلنده  در شیلی) با پیروزی «اتحادیه انتخابات»  به روی کار آمد و با کودتای پینوشه که با بازی پشت پرده ی  «سیا» سقوط کرد، این جریان مرا که یک پسر بچه ی از خودراضی درسدنی بودم به بیداری سیاسی واداشت. این است که برای من وقتی به «روزهای کمون» فکر میکنم، درست به همین نحو است چگونگی تغییر حکومت در 2011 در لیبی و یا فشار غرب بر جمهوری بولیواری ونزوئلا

– موضوع مورد بحث برشت تازگی دارد؟

– تازه تر از قبل. خوردن، مسکن داشتن، عشق ورزیدن، حقوق انسانی هستند که در سیستم سرمایه داری کسانی که قدرت خرید دارند، می توانند از آنها بهره مند باشند. کسی که قدرت خرید ندارد باید آنها را بگیرد. و سؤال این است که چگونه؟ در پرانتز بنویسید که منظور از عشق، عشقی است که خریدنی نیست. اینجا صحبت من در واقع از تجربه ای است که یک نفر قربانی یارانه (هارتز 4 در آلمان) می تواند بکند، وقتی که از طرف ادارات جزئی از یک «اجتماع نیازمند» به حساب آمده است. این حقوق اولیه در سیستم سرمایه داری ضمانت نشده است.

– از یک حکومت کارگری، آن گونه که در روزهای کمون پاریس 1871 به خاطرش مبارزه شده است ما فاصله ی زیادی داریم. این قطعه(نمایشنامه) امروز یک درام تاریخی است؟

– این قطعه حاوی اسناد تاریخی است ولی کمتر یک درس تاریخ است. بیشتر مانند همه ی کارهای برشت یک منظومه آموزنده براساس مقایسه و تطبیق است. در اینجا نه در گذشته و نه امروز فقط یک پرسش مطرح نیست بلکه پیوستگی و ارتباط بین آزادی، عدالت اجتماعی و خشونت انقلابی مورد پرسش قرار می گیرد. آزادی به تنهائی یک کلمه ی توخالیست. آزادی سلطه گران همان آزادی سرمایه است که هرگز نمی تواند آزادی برای ستمدیدگان باشد. شرط آزادی اخیر عدالت اجتماعی است که کارگران نسل اندر نسل به خاطر آن مبارزه کرده اند. باز هم در پرانتز: تازمانی که یک پایگاه سوسیالیستی موجود بود، سرمایه داری هم لا اقل در این زمینه می بایست توان رقابتی ( خود را ) نشان دهد. از سال 1990 دیگر نیازی به آن ندارد.

– صحنه آرائی شما همراه با برشت برای خشونت انقلابی تصمیم میگیرد و آن را بکار می برد؟

-خشونت؟ این را کسی نمی خواهد. این را کسانی بیشتر از همه اعمال می کنند که برتری طلب هستند. چپاول خشونت است. از بین بردن عدالت اجتماعی خشونت است. دیکته کردن اعمال اقتصادی (تحریم اقتصادی)، توجیه جنگ  ببخشید: به عنوان کمک های انسانی خشونت است. خشونت انقلابی در برابر این خشونت است. کسی که خواهان یکپارچگی جهان است در درجه اول معتقد به این امر است که خشونت خواست ما نیست. و اغلب بر این اساس (در مورد کاربرد خشونت) کمتر پیگیرانه تر از طرف مقابل است؛ طرف مقابلی که خود در مقابل مدل های سرمشق مقاومت های بدون خشونت، مسیح، گاندی ومارتین لوتر کینگ هرگز آسیب پذیر برخورد نکرد.

کموناردهای پاریس در آن موقع نه ورسای که در آنجا حکومت مردمی مستقر بود مورد حمله قرار دادند و نه از بانک فرانسه سلب مالکیت کردند. نگرانی آنها طرف های مقابل بودند- آدولف تیر که بعد رئیس جمهور شد و بیسمارک خارجی. این موضوع مورد بحث برشت است. پایان این قطعه نمایشنامه یکی از سیاه ترین درام های آلمانی است. بورژوازی و اشراف در ورسای چمپاتمه می زنند و از پشت شیشه های اُپرا نگاه می کنند و لذت می برند که چگونه انقلاب در زیر رگبار توپخانه ها و آتش سوزان خانه ها می میرد.  نمی خواهیم قدری در مورد خود تئاتر صحبت کنیم؟

  ………..در اینجا، در مورد کارهای فنی صحنه آرائی صحبت می شود. و در پایان مصاحبه:

– آیا شما می توانید با صحنه آرائی خود دنیا را تغییر دهید؟

– متاسفانه نه. جدی بگویم : تئاتر نمی تواند جهان را تغییر دهد. اما تئاتر می تواند برای تغییر دادن جهان شهامت ساز باشد.

https:/www.jungewelt.de/artikel/321950.das-ist-brechts-thema-html