مراسم و یادبودها

به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

پیشگفتار به صدمین شماره میلیتانت
به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

گاهنامه میلیتانت به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، ۷ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۶ آبان ۱۳۹۶) انتشار می یابد.

انتشار این شماره همزمان با دوره نوینی (دوره چهارم) گاهنامه تئوریک گرایش مارکسیست های انقلابی است. شماره های پیشین این نشریه در سایت میلیتانت militaant.com انتشار یافته است.

از منظر گرایش مارکسیست های انقلابی ایران، تئوری، به مثابه ستون فقرات«حزب پیشتاز کارگری»، محسوب می شود. اما، تئوری خود به دو بخش تبدیل می گردد. اول، تئوری که حاصل تجارب تاریخی و بین المللی است. دوم، تئوری که متکی بر تجارب عملی جنبش کارگری است. بخش اول، محصول تحقیقات و مطالعات تاریخی و بین المللی است. اما، بخش دوم،همواره از طریق دخالتگری مستقیم در جنبش کارگری حاصل شده ، و یک پدیده انتزاعی و جدا از مبارزات طبقاتی نیست. از این رو میلیتانت، در تمایز با سایر نشریات «تئوریک»، خود را موظف می داند که هدف خود را متکی بر نظریات و مطالبی کرده که، از یکسو محصول مبارزه طبقاتی بوده ، و از سوی دیگر مورد استفاه مبارزات زنده طبقاتی در ایران قرار گیرد.

صدمین شماره میلیتانت مربوط است به نخستین و تنها انقلاب سوسیالیستی در جهان . انقلابی که در دوره وقوع آن در اکتبر ۱۹۱۷، همانند زمین لرزه ای تاثیرات سیاسی عظیمی در سراسر جهان سرمایه داری گذاشته و تا به امروز تداوم یافته است. گرچه این انقلاب پس از چند سال به کجراه رفت، اما تجارب آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی کماکان به مثابه غنی ترین تجارب در تاریخ بشریت محسوب می شود. به سخن دیگر، برای نخستین بار در تاریخ معاصر اکثریت مردم ستمدیده جامعه، قدرت سیاسی را با تشکیل نهادی به نام «شوراهای کارگری» به مثابه ارکان قدرت سیاسی، مستقیما در دست خود گرفته، و آغاز به ساختن جامعه سوسیالیستی کردند. در دوره بلافاصله پس از انقلاب، ما شاهد یکی از دموکراتیک ترین جوامع بشریت در تاریخ بودیم.

بر خلاف ادعای های مغرضانه مخالفان انقلاب از جمله سوسیال دمکرات ها، آنارشیست ها و سایه روشن های گرایشات خرده بورژوا، این انقلاب توسط ابزار خود-سازماندهی کارگران و دهقانان و سربازان بوجود آمده و رهبری شد. بدیهی است که حزب بلشویک به رهبری لنین و تروتسکی نقش تعیین کننده در رهبری انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ ایفا کردند.

تحقق اولین انقلاب سوسیالیستی در جهان منجر به نگرانی و هراس تمامی دول جهان امپریالیستی شد. از ساعات اولیه انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، ۱۴ کشور امپریالیستی به رهبری چرچیل و متحدان ارتجاعی آنها در روسیه، آغاز به یکی از وحشیانه ترین تهاجمات نظامی علیه یک دولت جوان کارگری، کردند. اما، حمله نظامی تمامی نیروهای نظامی امپریالیستی در مقابل ارتش سرخ به رهبری لئون تروتسکی پس از دو سال به شکست انجامید. اما، به علت شکست انقلابات در اروپا و مشخصا آلمان، و تخریب اقتصادی توسط امپریالیسم و توطئه های دائمی نیروهای ارتجاعی و کشته شدن صدها هزار تن از پیشروان کارگری در جبهه های جنگ، شرایط برای پیروزی یک ضد انقلاب ترمیدوری به رهبری استالین آماده شد.

کسب تجارب این انقلاب، برای جوانان مبارز ضد سرمایه داری در ایران، بسیار حائز اهمیت و حیاتی است. از اینرو، انتشار صدمین شماره از گاهنامه میلیتانت تلاشی است در راستای ترغیب تمام جوانان مبارز ایران به مطالعه دقیق غیر مغرضانه و غیر متعصبانه تاریخ انقلاب روسیه.

این شماره شامل مقالاتی از مازیار رازی، در مورد درسهای پیروزی و شکست انقلاب اکتبر و مراد شیرین در مورد مفهوم دولت طبقاتی دولت شوروی و هچنین شماری از اسناد تاریخی مهم مطروحه در انقلاب اکتبر و راه حل های حزب کمونیست شوروی به آنها، می باشد. مطالعه و بکارگیری این تجربه غنی جنبش کارگری کمونیستی را به تمامی مبارزان ضد سرمایه داری توصیه می کنیم.

هیئت تحریریه میلیتانت
۷ نوامبر ۲۰۱۷

میلیتانت شماره ۱۰۰ به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷
http://militaant.com/?p=7973