مراسم و یادبودها

کمونیزم کارگری وجدان رادیکال چپ سرمایه

در دفاع از مارکسیسم و در مقابل به لجن کشیدن اهداف و آرمانهای پرولتری از سوی جناح چپ سرمایه، صدای انترناسیونالیستی سلسله مقالات «کمونیزم کارگری وجدان رادیکال چپ سرمایه» را از افق انترناسیونالیستی به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر می کند. برای مطالعه مقالات به سایت صدای انترناسیونالیستی مراجعه کنید.

www.internationalist.tk

تیتر مقالات در زیر مشاهده می شود.

بخش اول:

 • مقدمه
 • آذرخش
 • سهند، هوادار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقۀ کارگر
 • گرایش خط 3 و اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
 • سهند و مبارزۀ ضدامپریالیستی
 • خمینی خرده بورژوا

بخش دوم:

 • تغییر نام از «سهند» به اتحاد مبارزان کمونیست
 • ایدئولوژی مارکسیست – لنینیستی اتحاد مبارزان کمونیست
 • کشور اتحاد مبارزان کمونیست
 • اتحاد مبارزان کمونیست و جنبش «کمونیستی» ایران
 • اتحاد مبارزان کمونیست و جناح تئوکراتیک بورژوازی

بخش سوم:

 • انقلاب 1357 ایران از منظر اتحاد مبارزان کمونیست
 • مفهوم مارکسیستی انقلاب اجتماعی
 • انقلاب دمکراتیک از منظر اتحاد مبارزان کمونیست
 • پس گرفتن انقلاب دمکراتیک
 • دزدی آثار دیگران

بخش چهارم:

 • مباحث اقتصادی اتحاد مبارزان کمونیست
 • مفهوم مارکسیستی مافوق سود
 • ارزش نیروی کار و اتحاد مبارزان کمونیست
 • بهرۀ مالکانۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی
 • مفهوم مارکسیستی انباشت سرمایه
 • برنامه حداقل اتحاد مبارزان کمونيست

بخش پنجم:

 • جنگ و اتحاد مبارزان کمونیست
 • عصر جنگهای امپریالیستی و عصر انقلابات کمونیستی
 • دلایل شکل گیری جنگ امپریالیستی ایران و عراق از نگاه چپ سرمایه
 • گوشت دم توپ کردن کارگران در جبهه دفاع از جنگ امپریالیستی
 • رای به اعتبارات جنگی
 • افلاس اتحاد مبارزان کمونیست
 • کمونیزم کارگری و دیگر جنگها
 • اتحاد مبارزان کمونیست و کودتا

بخش ششم:

 • بازسازی خط 3 تحت عنوان مارکسیسم انقلابی
 • تشکیل تنها حزب کمونیست دنیا
 • بوندیسم و حق ویژۀ کومله
 • مارکسیسم یا نارسیسیسم

بخش هفتم:

 • کمونیزم کارگری و استالینیزم
 • کمونیزم کارگری و مائوئیسم
 • کمونیزم کارگری و دولت گذار
 • کمونیزم کارگری و سوسیالیزم در یک کشور
 • سوسیالیسم یا سرمایه داری دولتی

بخش هشتم:

 • مکان تاریخی کمونیزم کارگری
 • کمونیزم کارگری و کمونیست چپ
 • کمونیزم کارگری و اتحادیه های کارگری
 • کمونیزم کارگری و مسئله ملی
 • کمونیزم کارگری و استقلال کردستان
 • کمونیزم کارگری و پارلمانتاریسم
 • کمونیزم کارگری و دمکراسی

بخش نهم:

ادامه دارد