تیتر, سرمقاله, سرتیتر

ناجیان جهان و عقدۀ طرد شدگی

ناجیان جهان و عقدۀ طرد شدگی

najian

بتمن، سوپرمن، ژوکر، دراکولا، زال، رستم، سهراب، موسی، مسیح، محمد

فصل 1 : نمایۀ طرد شدگی نزد قهرمانان داستانهای مصور

سوپرمن، بتمن

نوشتۀ ماریلو سولر

فصل 2 : چشم انداز و چهرۀ نوروتیک طرد شدگی

(پروندۀ روانپزشکیگشتالت)

نوشتۀ نادیا ابوت

فصل 3 : نمایۀ طرد شدگی در ادبیات، شاهنامه و کتابهای آسمانی

عارضه شناسی طرد شدگی

موسی، مسیح، محمد

ترجمه و نوشتۀ حمید محوی

برای دریافت مطلب لطفا اینجا را انتخاب کنید