نظری, سرتیتر

«نتایج و چشم اندازها »

nataje_trotzki

پيشگفتار مازیار رازی

به «نتایج و چشم اندازها » اثر لئون تروتسکی

کارل مارکس خطاب به کارگران آلمان نوشت که آنان به :

«… منافع طبقاتی خویش آگاهی خواهند یافت، به محض امکان یافتن در حزب مستقل خویش گرد خواهند آمد و برای یک لحظه هم اجازه نخواهند داد که عبارت پردازی های سالوسانه ی خرده بورژواهای دموکرات ایشان را بفریبد و از سازماندهی حزب خودمختار  maziarrazi_kپرولتاریا باز دارد. شعار جنگی ایشان باید چنین باشد: انقلاب مداوم! » (خطابیه شورای مرکزی به اتحادیه کمونیست ها، مارس ۱۸۵۰،‌لندن)

یک صد سال پیش،  کارگران روسیه با تشکیل شوراهای کارگری تحت رهبری حزب بلشویک این مطالبه کارل مارکس را از آن خود کرده و اولین انقلاب سوسیالیستی در جهان را بر أساس این نظریه به پیروزی رساندند.

امروز  پس از سپری شدن ۱۶۷ سال از فراخوان کارل مارکس به کارگران آلمان، کارگران ایران نیز برای تدارک انقلاب مداوم در ایران،  همانند همقطاران خود در روسیه  ۱۹۱۷، و  رهایی کامل خود از شرّ    سرمایه داری باید  این مطالبه را در دستور کار خود قرار دهند.

به  سخن دیگر، دوران کنونی ما دوران «انقلاب مداوم» است. دورانی که با پيروزی انقلاب سوسياليستی در روسيه آغاز خود را اعلام داشت و تا سرنگونی کامل نظام امپرياليستی و استقرار سوسياليزم در مقياس جهانی ادامه خواهد يافت.

 طبقه ی کارگر روسيه به مثابه سازمانده اصلی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷؛ تئوری انقلاب مداوم را به اثبات رساند. تدوين ابزار تئوريک ضروری برای فهم اين دوران و دخالت آگاه در آن نيز از آن رهبران اين طبقه است. تئوری انقلاب مداوم از ارزش ويژه ای برخوردار است. اين تئوری که نظريه ای فراگير و علمی از تبين ديناميزم دوران کنونی را ارائه داده که  توسط «لئون تروتسکی» تکوين و تکامل يافت و از مهم ترين دست آوردهای تجربيات انقلابی طبقه ی کارگر به شمار میرود و نمايانگر برجسته ترين وجه تکامل بينش انقلابی مارکسيستی در عصر امپرياليزم است.

در جريان تکامل اين تئوری دو نوشته ی تروتسکی موقعيت ويژه ای را دارا است: نتايج و چشم اندازها (چاپ پترزبورگ، ۱۹۰۶) و انقلاب مداوم (چاپ برلين، ۱۹۲۹). در اثر اول، تروتسکی با تجزيه و تحليل مشخص از شرايط مشخص روسيه ی تزاری نخستين طرح جامع ديناميزم انقلاب مداوم را در روسيه عرضه میکند. در اثر دوم، او پس از جمع بندی تجربيات انقلاب روسيه تئوری انقلاب مداوم را مجدداً ارزيابی کرده و با آزمايش آن براساس درس های انقلاب دوم چين (۲۷- ۱۹۲۵) شکل کامل تر و تعميم يافته تری از اين تئوری را ارائه میدهد. اينک ترجمه ی فارسی «نتايج و چشم اندازها» با ویرایش نوین در  دسترس خواننده ی فارسی زبان قرار میگيرد. مطالعه و درک این اثر برای تدارک انقلاب سوسیالیستی آتی در ایران، برای کارگران پیشتاز و جوانان انقلابی  در ایران و افغانستان حیاتی است. این اثر را به تمامی جوانان سوسیالیست  و ضد سرمایه داری در ایران  و افغانستان  تقدیم می کنیم.

مازیار  رازی

مهر ۱۳۹۶

«نتایج و چشم اندازها » اثر لئون تروتسکی در اینجا

۱ دیدگاه

 1. تروتسکی ایجاد سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی را انکار می‌کند، – پس چرا او نباید وجود شوراهای چین را انکار نکند؟ تروتسکی ادعا می‌کند که استالین انقلاب روسیه را نابود کرده است – پس چرا نگوید که استالین انقلاب چین را نابود کرده است؟ این آن واقعیتی ست که در منظر تمام ادعاهای دروغین تروتسکی شفاف است، اما هرگز او را به اندازه سر ناخُنی هم نگران نمی‌کند… ). تروتسکی در سال ۱۹۲۵ مدافع صنعتی شدن و اشتراکی کردن در روسیه بود، اما در سال ۱۹۳۵ صنعتی سازی استتاری و « کارناوال» اشتراکی را می بیند. او می گوید، «هیچ تناقضی وجود ندارد». نه، هیچ تناقضی وجود ندارد. سیاست تروتسکی همواره ضدانقلابی‌ بوده است؛ او یا مدافع تجزیه نیروهای انقلابی‌ست، یا یک جنگ انقلابی را «کارناوال» می‌داند. آن «کارناوال شورایی» کانتون، یکی از قهرمانه ترین قیام‌های کارگران و دهقانان در یادها می‌ماند. پس از سرکوبی قیام بیش از ۷هزار جنگ‌جو به‌تنهایی در کانتون کشته شدند…

  درحالی‌که کارگران و دهقانان چین تحت رهبری کمونیستی قهرمانانه می‌جنگیدند و جان‌های خود را در میدان‌های جنگی فدا می‌کردند که حاکمیت شورایی را تأسیس نمایند، تروتسکی، آسوده خاطر در آلما – آتا، انزجار سمی خود را علیه استالین و کمونیست‌ها‌ً نشان داد… سلطه خارجی، که شیره جان چین را گرفت و مانع رشد آن شد، یکی از منابع مهم انقلاب چین بود.

  توده های دهقان، صدها میلیون نفر از آن‌ها، منبع اصلی انقلاب چین بودند. سرشت انقلاب چین به بخاطر ترکیب ضدامپریالیستی و ارضی انقلاب، و نقش کارگران و حزب آن‌ها، حزب کمونیست، نمی‌تواند بیش‌تراز آنی‌ تعریف شود که در این سند حتی قبل از شروع واقعی انقلاب در سال ۱۹۲۵ تعریف شده است. کمونیسم بین الملل، که هنوز تحت رهبری لنین بود، هرگز نقش پرولتاریا در انقلاب را دست‌کم نگرفت. با این‌حال، این را هم دید که انقلاب، شورش یک کشور ستم‌دیده علیه یوغ امپریالیسم بود که نیروی اصلی آن، اکثریتی از جمعیت متشکل از توده های دهقانی ست. نظر تروتسکی چه بود؟ درست بدون درنظر گرفتن دهقانان، تروتسکی به سادگی میلیون‌ها دهقان فقیر و سرکوب شده را ندید که جهت مبارزه علیه زمین‌داران شروع به تشکیل کمیته های محلی کرده بودند. بنظر تروتسکی دهقانان وجود نداشتند، بنابراین، در این کشور نیمه فئودالی، نیروی اصلی مبارزات انقلابی وجود نداشت.

  https://mejalehhafteh.com/2017/10/13/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%DA%A9%
  DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%DB%B9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/

  کافی‌ست خیانت ناجوان‌مردانه یک ضدانقلابی که دیوانه شده است. ما می‌توانیم نمونه‌های بیش‌تر و بیش‌تری بیاوریم و ثابت کنیم تروتسکی دشمن خشمگین انقلاب چین‌ست، که نمی‌تواند در شوراهای چین حتی یک دست‌آورد انقلابی را ببیند، کسی‌که تا اوت ۱۹۳۰، ادعا می‌کرد: «دهقانان توانایی ایجاد دولت شورایی مستقل را ندارند»، و در قضاوت تروتسکی رهبری شوراهای چین، در دست حزب کمونیست نیست، اما «به دست احزاب دیگری افتاده است»، غیره و غیره، اما ماهیت نقل قول های ارائه شده به اندازه کافی گویای اثبات تصویری از این دشمن انقلاب جهانی‌ست… ضدانقلاب شکست خورده ای که به علت ضعف و کف آلود شدن دهان خود در طول انقلاب افشاء شده است – این آن چیزی‌ست که تروتسکی در ارتباط با انقلاب چین به آن تبدیل گشته است. به نفرت او از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نفرت زننده او نسبت به چین شورایی نیز اضافه شده است. وقتی‌که می‌بیند این دو باهم متحد شده اند، زمانی‌که می‌بیند کمونیست‌های چین شعار جنگ انقلابی ملی علیه امپریالیسم ژاپن را صادر می‌کنند، تروتسکی بجوش می آید و درست به همان روشی «هشدار» می‌دهد که علیه دفاع از راه آهن شرق چین «هشدار» داد. تروتسکی سعی کرد که از اشتباهات حزب کمونیست چین سود ببرد، و تلاش نمود که موفقیت‌های تاریخی جهانی حزب کمونیست چین را پنهان ‌کند. تروتسکی با دقت از ذکر یک چیز اجتناب ورزید، ولی با این‌حال، آن رهبری که بیش از دیگران مسئول اشتباهات اپورتونیستی حزب کمونیست چین بود، فردی بنام چن- دو- هسیو بود، که بعدها از حزب اخراج و به رهبر تروتسکیست‌های ضدانقلابی در چین تبدیل شد.

  https://amadornavidi.wordpress.com/2017/10/13/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%DB%B9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.