مراسم و یادبودها

بيانيه حزب کمونيست آلمان پيرامون نتایج انتخابات بوندستاگ

نتیجه انتخابات، بيش از هر چيز، تناقض بزرگ در آگاهی توده‌ای، اما هم‌چنین در آگاهی طبقاتی را بیان می کند. بسیاری از مردم، به ویژه در شرق غيرصنعتی شده، به حق نگران آينده اجتماعی و امنیت شرايط زندگی خود هستند. نیروهای چپ در آلمان قادر نبودند پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای نگرانی‌های مشروع بيابند. ما بر اين اعتقاديم که ترس از آينده نژادپرستی نیست، اما می‌تواند به زمين حاصل‌خيزی برای رشد نژادپرستی تبديل گردد، چنانچه راه‌های قابل فهم و روشنی برای مبارزات موفقیت‌آمیز برای صلح، حقوق اجتماعی و دمکراسی نشان داده نشود. حزب کمونيست آلمان سرمایه انحصاری را هم‌چنان به عنوان دشمن اصلی معرفی خواهد کرد و خواستار مبارزه مشترک خواهد شد-با اين آگاهی، که تغییر در خيابان و نه با برگۀ رأی حاصل می‌شود.
 
منبع: عصر ما، ارگان حزب کمونيست آلمان

تارنگاشت عدالت
بيانيه حزب کمونيست آلمان پيرامون نتایج انتخابات بوندستاگ
نتیجه انتخابات، در کنار مشارکت بالای مردم، نشانگر یک چرخش به راست، و مخاطرات مرتبط با آن است. AFD (آلترناتيو برای آلمان) یک نیروی نژادپرست و ناسیونالیستی با پيوندهای مستحکم نسبت به نيروهای آشکارا فاشیستی، با ۱۳ درصد سومين حزب قوی در مجلس شد. این حزب در ايالت زاکسن قوی‌ترین و در شرق آلمان دومین حزب قوی شد. احزاب سوسيال مسيحی CDU، سوسيال دمکرات SPD، سبزها و چپ به سود AFD رأی از دست دادند.

۱۳ درصد رأی برای AFD با نتایج حاصل از به اصطلاح پژوهش‌های «سینوسی» که از ۸۰ سال بدين سو نشان می‌دهد که ۱۳ درصد از مردم (غرب) آلمان از یک «ديدگاه راست افراطی منسجم» برخوردارند، مطابقت دارد. تصادف یا نه؟ در هر صورت، «زیردریایی» به نام «نئوفاشیسم» همچنان که زمانی در شکل NPD (حزب ناسيونال دمکرات آلمان) در دهۀ ۶۰ مشهود بود، بالا آمد.

نتایج انتخابات احزاب سوسيال مسيحی و سوسيال دمکرات به لحاظ تاريخی در پايين‌ترين سطح است. سوسیال دمکراسی سنتی در یک بحران عمیق قرار دارد. FDP (حزب ليبرال دمکرات) توانست دوباره خود را در کنار کسانی مستقر سازد، که به مثابۀ برندگان بازتوزیع از پایین به بالا محسوب می‌شوند. سبزها نتایج خود را حفظ کردند. حزب چپ در نهايت آرای خود را به ميزان اندکی افزايش داده است، اما از دست دادن آرا و تأثيرگذاری در مناطقی که جزو قلمرو گذشتۀ آلمان دمکراتيک بودند، هم‌چنان ادامه دارد. حزب چپ حدود ۵۰۰۰۰۰ رأی به سود AFD از دست داد. موضع زودهنگام پيرامون یک ائتلاف انتخاباتی با سوسيال دمکرات‌ها و سبزها بدون توضیح واقعی «خطوط قرمز» یا مهم‌ترین محتویاتی که چنین اتحادی برای آن به وجود می‌آید، منجر به از دست دادن چهره و وجهه، به ویژه در نزد چپ‌هايی شد، که از نظر سیاسی آگاه‌تر هستند.

اگر در واقع ائتلافی از حزب دمکرات مسیحی، ليبرال دمکرات و سبزها دولت تشکیل بدهد، این دولت، به ويژه با فشار از سمت راست توسط AFD خواستار تشدید سياست تهاجمی و خشن، و به لحاظ اجتماعی ارتجاعی امپریالیسم آلمان خواهد بود.

حزب سوسیال دمکرات، که مسؤوليت انحطاط اجتماعی توده‌ها را با قوانين «Agenda 2010 و Hartz-IV» (برنامه‌های رياضت اجتماعی) به عهده دارد، و موجبات مداخلات نظامی امپریالیسم آلمان را فراهم کرده است، هیچ دلیلی برای اميد به ارائۀ یک سیاست مخالف باقی نگذاشته است. حداقل برای سیاست‌های مخالفت با جنگ و پاکسازی اجتماعی، که بسيار ضروری است.

نتیجه انتخابات، بيش از هر چيز، تناقض بزرگ در آگاهی توده‌ای، اما هم‌چنین در آگاهی طبقاتی را بیان می‌کند. بسیاری از مردم، به ویژه در شرق غيرصنعتی شده، به حق نگران آينده اجتماعی و امنیت شرايط زندگی خود هستند. این تزلزل و ترديد کسانی را که رأی نمی‌دادند به پای صندوق‌های رأی کشاند. آن‌ها می‌خواستند به سیاست ائتلاف بزرگ از احزاب سوسيال مسيحی و سوسيال دمکرات نه بگويند. آن‌ها این سیاست را رد کردند. آن‌ها به وعده‌ها و شعارهای دروغین و عوام‌فريبانه باور کردند؛ آن هنگام که با AFD حزبی را انتخاب کردند که مخفی نمی‌کند بگويد خواهان یک سياست اجتماعی نژادپرستانه، ارتجاعی و تفرقه‌گرايانه است، آن‌ها «راه خروجی» را انتخاب کردند، که دير يا زود عليه خود آن‌ها هدایت خواهد شد.

نیروهای چپ در آلمان قادر نبودند پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای نگرانی‌های مشروع بيابند. ما بر اين اعتقاديم که ترس از آينده نژادپرستی نیست، اما می‌تواند به زمين حاصل‌خيزی برای رشد نژادپرستی تبديل گردد، چنانچه راه‌های قابل فهم و روشنی برای مبارزات موفقیت‌آمیز برای صلح، حقوق اجتماعی و دمکراسی نشان داده نشود. این الزام برای همۀ چپ‌ها از نتیجه انتخابات حاصل می‌شود.

نتیجه  برای حزب کمونيست آلمان با ۱۱۷۱۳ رأی بسیار پایین است و نمی‌تواند ما را راضی کند. اين هم‌چنین، درس گرفتن از اين  واقعیت است که از سال ۱۹۸۹ ما مستقلاً در انتخابات بوندستاگ شرکت نکرده ايم. شرکت ما درست بود، نه به این دلیل که ما به نتایج انتخابات امید داشتیم، بلکه به این دلیل که ما برای بهتر شناساندن حزب کمونيست آلمان و نظرات آن و بیش‌تر تقویت کردن آن فعاليت کرديم. ما رنگ «قرمز را در خيابان» حمل کرديم و این کار را ادامه خواهیم داد. در درازمدت و ميان‌مدت، این راه مناسبی است برای تغییر آگاهی توده‌ای و طبقاتی و هدایت آن به سمت دشمن واقعی.

بنابراین، حزب کمونيست آلمان با برنامه فوری خود برای صلح، کار و همبستگی در خيابان به فعاليت ادامه و نشان خواهد داد که از کجا می‌توان پول برای يک سيستم آموزشی و بهداشتی که مراجعين و شاغلان را بیمار نمی‌کند، فراهم کرد: از بودجه نظامی و ابرثروتمندان. حزب کمونيست آلمان هم‌چنان به پيکار برای خلع سلاح، پایان تمامی عملیات خارجی ارتش آلمان و صلح با روسیه ادامه خواهد داد. حزب کمونيست آلمان هم‌چنان به مبارزه برای ساعات کار کوتاه‌تر، با پرداخت کامل مزد و حفظ کارمندان و ایجاد شغل در بخش عمومی ادامه خواهد یافت.

حزب کمونيست آلمان سرمایه انحصاری را هم‌چنان به عنوان دشمن اصلی معرفی خواهد کرد و خواستار مبارزه مشترک خواهد شد- با اين آگاهی، که تغییر در خيابان و نه با برگۀ رأی حاصل می‌شود. مبارزه برای منافع مشترک بدون در نظر گرفتن جهان‌بینی، سن، ريشه و جنسیت-به طور خلاصه، همبستگی- چیزی است که حاکمان بیش‌ از هر چيز ديگر از آن هراس دارند. همبستگی برگ برندۀ ما است-چه هنگام اعتصاب در کارخانه، يا در جلوگیری از اخراج اجباری در محله یا محاصره تظاهرات نئوفاشیستی. همبستگی هم‌چنين برگ برندۀ ما در مقابل آلترناتيو برای آلمان (AFD) است.

حزب کمونيست آلمان

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷
آلمان فدرال- اِسِن