مراسم و یادبودها

اعتراض رانندگان شرکت واحد با چراغ روشن اتوبوس ها به ادامه زندان رضا شهابی

 

شمار کثیری از رانندگان شرکت واحد، در اعتراض به جنایات و اعمال انسان ستیزانه دولت اسلامی سرمایه داری علیه رضا شهابی کارگر زندانی، دست به اعتراض زدند. رانندگان در خیابان های مختلف شهر تهران، چراغ های اتوبوس ها را روشن نگه داشتند. آنها تلاش کردند تا از این طریق توده های کارگر هم زنجیر را در همه جای ایران و سراسر جهان، نسبت به بربریت های حاکمان سرمایه علیه شهابی آگاه سازند. به همه کارگران دنیا بگویند که شهابی صرفا به جرم مبارزه برای تأمین حداقل خورد و خوراک و پوشاک هم زنجیران خود، به جرم اعتراض علیه نازل بودن و ناچیزی بهای نیروی کار شبه رایگان کارگران، به جرم اعتراض به عدم پرداخت شش ماه، شش ماه همین دستمزد محقر و نازل، سال ها است اسیر زندان، شکنجه، بگیر و ببند دولت اسلامی بورژوازی است. اعتراض کارگران مطابق معمول با یورش نیروهای سرکوب رژیم رو به رو گردید. ماشین قهر سرمایه از همه سو به تکاپو افتاد تا کارگران را از ادامه اعتراض باز دارد. شهابی اینک هفته ها است که در اعتراض به جنایت سرمایه و حکام بورژوازی علیه خود، در اعتصاب غذا به سر می برد. وضع جسمی او بیش از حد وخیم و مرگبار است. فریاد اعتراض کارگران تا امروز به هیچ کجا نرسیده است. تنها به این دلیل که مجرد فریاد علاج هیچ دردی نیست. قدرت ضد کارگری و انسان ستیز سرمایه را فقط، فقط و میلیون ها بار فقط با قدرت متحد، سازمان یافته شورایی و ضد سرمایه داری توده های طبقه کارگر می توان به عقب راند، به چالش کشید، در هم شکست و نابود کرد. اعتراض در شکل روشن نگه داشتن چراغ اتوبوس ها بهتر از سکوت، تسلیم و هیچ نکردن است، اما صدای اعتراض ما تنها هنگامی بر گرده دشمن رعشه خواهد انداخت، تنها زمانی دشمن را مجبور به عقب نشینی خواهد کرد، تنها وقتی شهابی را از زندان خارج خواهد ساخت که از سنگر قدرت طبقه ما، از سنگر پیکار متحد شورایی ضد سرمایه داری ما برخیزد. بیایید حمایت از شهابی و اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی علیه شهابی را لحظه ای از پروسه سازمان یابی این قدرت سازیم.

نشریه علیه سرمایه