مراسم و یادبودها

یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ 60

نه می بخشیم

و نه فراموش می کنیم!

با انقلاب علیه نظام استثمارگر حاکم،

در هم می شکنیم بساط دار و شکنجه را!

 

یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ 60

در بیست و نهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، گرد هم می آییم تا

یاد تمامی کمونیست ها و مبارزینی که در کشتار دهه 60 و قتل عام سال 1367 جان باختند را گرامی داریم؛

صدای خانواده های داغدار و بازماندگان دلیر آنها را به گوش جهانیان برسانیم؛

از مبارزات حق طلبانه کارگران و توده های تحت ستم که چهارگوشه ایران را فرا گرفته حمایت کنیم؛

فریاد زندانیان سیاسی و مقاومت آنها در مقابل دژخیمان حاکم را در افکار عمومی انعکاس دهیم؛  و

چهره ضد خلقی رژیم جلاد جمهوری اسلامی و همه دار و دسته های درونی آن را در افکار عمومی مردم آزادیخواه افشا کنیم!

 

 

 

 

 

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد!

 

سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن