اخبار ویژه, سرتیتر

ازنیشکرهفت تپه چه خبر؟

neshekar7tapeh

کارگران نیشکرهفت تپه،هنوزتاوان دفاع ازحقوق خودرامیپردازند.روزشنبه طی بخشنامه ای توسط مدیر امورادای شرکت نیشکربه ادارات این شرکت اعلام شدکه ازتاریخ صدوربخشنامه بنابردستورقائم مقام مدیریت نیشکرهفت تپه سیامک نصیری افشار،دادن کاردرتایم اضافه کاری وتعطیل به کارگران روزمزدکه بیش از۷۰ درصد پرسنل شرکت راشامل میشوند ممنوع است .بااجرای این برنامه حقوق اکثراین کارگران بااحتساب حقوق ثابت فقط از مزایای  چون حق بن.مسکن وفرزند بهره مند خواهندبود وحقوق انها کاهش بسیاری خواهد داشت.این یعنی کاهش حقوق ناچیز کارگران روزمزد وسفید امضا ،که چندین بار پایینتر از خط فقر است .این دستورالعمل درپی اعتصابات سه روزاخیر صادرشده وباعث بی انگیزگی این پرسنل شده ودرواقع ،اینگونه رفتارهای ضد کارگری کارفرمای بخش خصوصی ،خاک پاشیدن در چشم کارگرانیست که بیش از سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.امروزیکشنبه نیز مجددااعلام شدکه بدلیل مشکل مالی شرکت افرادی که تمایل دارند درخواست مساعده بدهند چرا که از حقوق خبری نیست..اخیراپیمانکاران شرکت جلوی دفترشرکت اریاک درتهران تحصن کردند که پس ازدریافت مبلغی ازمطالبات شان به اعتصاب خودپایان دادند.این روزهافعالترین بخش شرکت کمیته انضباطی شرکت است که به گرفتن تعهد از کارگران جهت حضورنیافتن دراعتصاب مشغولند.درواقع اکثرا کارگران شرکت یابه حراست وکمیته انضباطی احضارمیشوند یا دادگاه یاتعلیق هستندیا ممنوع الورود.اینجا شرایطش ازچسب هل بدتراست فرق اینجا با انجا،بی خیالی مسئولین استان خوزستان هستندکه همراه و رفیق کارفرماهستند.انان که برای کارگران پرونده سازی میکنند ایا کتاب قانون کاررا مطالعه کردند که ماهم حقی داریم یا فقط ان بخشی از قانون که در مورد حق حقوق کارفرمایان است قابل اجراست.ما نمیدانیم دولت، کارفرما رابرای جنگ با کارگران فرستاده یا ایجادشغل وتولید ؛ البته اینجا تولید هست ان هم تولیدپرونده قضایی وتولید یاس ونا امیدی تولیدفقروفلاکت تولید بردگی واستثمارجوانان بومی.کارکردن دراینجا ،همان بیکاری پنهان است.بلایی که مسئولین مربوط باسکوت وهمرایی با کارفرما، به بهانه حمایت ازسرمایه گذاری برسراین جوانان میاورند کمترازتحریمهای ظالمانه نیست واین تجاوزبه حقوق کارگران، کمتراز تجاوز صدام به اسایش مردم مظلوم خوزستان وشوش نیست .زمانیکه که قوای متجاوز صدام پشت کرخه قرار گرفت شرکت نیشکر هفت تپه از تولید باز ناایستاد احساسی که ما الان داریم با این خصولتی که در هفت تپه صورت گرفته،بدتر از زمانیست که در محاصره ،نیروهای صدام بودیم.حتا دردش هم بسیارسوزناکتراست  ان زمان میگفتیم مجامع جهانی درقبال تهاجم صدام سکوت کردند حالا اقایان بالا نشین وکاخ نشین به مردم این خطه پاسخ دهند شما بخاطر چی سکوت کردید؟ اگرانسانیت باشد وذره ای ایمان به خدا ؛ ایا میشود شب راحت خوابید وخانواده این کارگران گرسنه باشند؟چرا ما را در چنگال گرگهایی گرسنه وبی رحم رها کردید؟دستهای ما را از پشت بسته اید واجازه دفاع به ما نمی دهید؟دفاع ما ایجاد تشکل مستقل وخود ساخته است که از آنهم بی بهره ایم .بقول شیخ اجل سعدی ،درین شهر سنگها را بسته اند و سگها را باز

جمعی از کارگران مظلوم نیشکر هفت تپه

شهریورماه/1396