مراسم و یادبودها

کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط رضا شهابی شد

 

دبیر کل کنگره اتحادیه های کارگری ( تی یو سی)، خانم فرانسس او گرادی، در نامه ای خطاب به سفیر ایران در بریتانیا، از رئیس جمهوری اس می ایران خواسته است که فعال کارگری، رضا شهابی، را فوری آزاد کند و تصمیم دولت مبنی بر عدم پذیرش مرخصی پزشکی او را محکوم کرده است.

۳۱ اگوست ۲۰۱۷ آقای حميد بعيدی نژاد، سفير جمهوری اس می ايران در انگلستان

آقای سفير،

کنگره اتحادیه های کارگری، تی یو سی، خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط رضا شهابی است.

به نمايندگی از کنگره اتحاديه های کارگری ( تی، يو، سی)، مرکز سراسری اتحاديه های کارگری و پنج ميليون و ششصد هزار اعضای اتحاديه های وابسته، از دولت شما می خواهم که از رئيس جمهور روحانی درخواست کند که فعال اتحاديه ای، رضا شهابی، را فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد کند. تی يو سی به ويژه تصميم دولت شما در عدم پذيرش مرخصی پزشکی رضا شهابی که مشمول حال ايشان ميشده است را محکوم می کند.

آقای شهابی بعد از تحمل اشکال شديد شکنجه و بد رفتاری، در مرخصی پزشکی بود. طبق اط عات ما در خواست آقای شهابی برای تمديد دوره مرخصی پزشکی توسط دادستانی تهران رد می شود. آقای شهابی مجبور می شود که در چهارشنبه ۹ اوت ۲۰۱۷ به زندانی رجايی مراجعه کند؛ همانجا به او اط ع داده می شود که دوره ای که او در مرخصی پزشکی بوده جزو دوران محکوميت به حساب نمی آيد و در نتيجه بايد ۹۶۸ روز ديگر را در زندان بسر برد. آقای شهابی در حال حاضر در اعتراض به شرايط غير انسانی در زندان رجايی شهر به اعتصاب غذا پيوسته است.

تداوم حبس آقای شهابی، بطور آشکار در تخالف با تعهدات بين المللی ايران است. زندانی کردن فعالين اتحاديه ای به دليل فعاليتها يشان در دفاع از منافع کارگران، بطور کلی به معنای دست درازی به حقوق مدنی، و بطور اخص دست درازی به حقوق اتحاديه ای است. در ماه ژوئن ۲۰۱۷ » کميته آزادی انجمن» سازمان جهانی کار از دولت ايران خواست که حکم زندان آقای شهابی را منتفی اع م کند، و همچنين در خواست کرد که ايشان نبايد بيش از اين در زندان باشد. افزون براين، «کميته آزادی انجمن» خواهان تحقيق مستقل در مورد بد رفتاری انجام گرفته عليه اقای شهابی شد.

ما قصور دولت شما در بر آوردن توصيه های «کميته آزادی انجمن» مبنی بر آزاد کردن آقای شهابی از زندان را به

شدت محکوم می کنيم. افزون براين، ما به شدت نگران س متی آقای شهابی و ديگرفعالين زندانی از جمله حسن صادقی، سعيد ماسوری، رضا اکبری منفرد، امير قاضياتی، ابولقاسم فو دوند و جعفراقدامی هستيم.

بنابراين، ما از شما می خواهيم که در خواست ما از رئيس جمهور روحانی مبنی بر آزادی فوری و بدون قيد و شرط رضا شهابی را، به ايشان منتقل کنيد.

از شما خواستار هستيم که هر چه زودتر ما را در جريان اقدامات انجام گرفته توسط دولت خود در اين مورد، قرار دهيد.

با احترام، فرانسس او گرادی دبير کل کنگره اتحاديه های کارگری (بريتانيا)

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

جهت دسترسی به اصل نامه به سایت انگلیسی اتحاد بین المللی مراجعه نمایید: http://www.workers-iran.org