مراسم و یادبودها

صدای رضا شهابی کارگر زندانی دربند باشیم!

 

 

 

جان رضا شهابی کارگر زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نوزدهمین روز اعتصاب غذا درخطر است .

رضا شهابی با وجود سپری شدن محکومیت  پنج ساله توسط قوه قضایی رژیم اسلامی جنایتکار وضد کارگرسرمایه بار دیگر به زندان افتاد و به 968 روز دیگر زندان محکوم شد . نه تنها دوران مرخصی پزشکی اش محسوب نشد یک سال دیگر هم به آن اضافه شد. اعتصاب غذای رضا شهابی از همان زمان ورود به زندان گوهردشت در اعتراض برحقش به حکم ضد انسانی و کارگر ستیزی صورت گرفته است . همزمان عده زیادی از زندانیان سیاسی گوهردشت که به بند فوق امنیتی منتقل شده اند در اعتصاب غذا بسر میبرند. اکنون نیز علی نجاتی کارگر اخراجی سندیکای هفت تپه دوباره باصدور حکم زندان مواجه شده است . عده ای از فعالین کارگری و نیز معلمان با اتهامات امنتیی کماکان دارای حکم هستند.

آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی در گرو مبارزه ای طبقاتی است که کارگران و معلمان و پرستاران را بخود معطوف کند. . صدای رضا شهابی صدای اعتراض میلیونها کارگری است که که حق معیشت و حق اعتراض و تشکل ، رفاه و آزادی از آنها سلب شده است . سرمایه داری در ایران و رژیم ارتجاع اسلامی حاکم را تنها با مبارزه ای متشکل و طبقاتی می توان به عقب نشانید و کارگران آن طبقه ای اجتماعی هستند که در صورت متحد شدن قادر به تغییر روابط و مناسبات به نفع اکثریت جامعه هستند.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه ای  خواستار طوماری از امضا در همبستگی با رضا شهابی شده است . درهمبستگی با صدای کارگر زندانی و انعکاس آن به اشکال مختلف  دست بکار شوییم تا با مبارزه ای واحد و طبقاتی ، راه اتحاد و تشکل یابی کارگران و آزادی کارگران زندانی را هموارکنیم.

 

کانون کارگران سوسیالیست

27 آگوست 2017

kargaranesocialist@gmail.com