کره شمالی آمادگی خود را برای مذاکره و کنار گذاشتن سلاح های اتمی اعلام کرد، آمریکا پاسخ منفی داد.

مطبوعات و رسانه های غربی در مورد کره شمالی به دروغ پردازی های بی مانند دست می زنند
در درگیری های اخیر مابین آمریکا و کره جنوبی از یک سو و جمهوری دموکراتیک خلق کره از سوی دیگر دائمن بر روی این نکته که جمهوری دموکراتیک خلق کره با انجام آزمایش‌های موشکی رسمن و عملاً آمریکا و کره جنوبی و ژاپن را تهدید و ترغیب به یک جنگی اتمی میکند به عنوان کلیشه‌ای مورد قبول تمامی جامعه جهانی مطرح می شود.
جالب اینجاست که در این هیاهوی رسانه ای کسی از خود نمی پرسد که یک کشور کوچکی آسیایی با سلاح های اتمی غیر قابل رقابت با رقبای امپریالیستی ، ثروتمند و قدرتمند اش چرا دست به چنین رفتاری می زند ، بهتر بگوییم آیا اصولاً این کشور دست به چنین رفتاری می زند؟
جهان در شرایطی به سر می‌برند که سوالاتی از این دست از سوی کسی طرح نمی شود، عقلانیت و فکر کردن با مغز خود از رفتارهای به فراموشی سپرده انسان‌ها شده است و مراجعه به اینترنتی که از سویی امپریالیستها تغذیه و کنترل می‌شود واعتماد به رسانه های امپریالیستی و پروپاگاندای قانونی جزئی از زندگی روزمره مردم شده است.
برهمین سیاق رسانه‌های امپریالیستی در بوق های خود از جنگ طلبی و خونریزی رژیم حاکم و کره شمالی سخن می رانند، کوچکترین اشاره‌ای به اینکه جمهوری دموکراتیک خلق کره بارها اعلام کرده است که حاضر است سلاح های اتمی خود را نابود کند، به شرط آنکه آمریکا واقعاً دست از سیاست تجاوز کارانه و جنگ افروزانه علیه این کشور بر دارد و تحریم های غیر انسانی را که به مردم کره شمالی تحمیل کرده است لغو کند.
حتی رسانه‌های منتقد و مثلاً چپگرا نیز از ارائه این واقعیت که کره شمالی بارها آمادگی خود را برای گفتگو و انتخاب راه دیپلماتیک اعلام کرده است سرباز می زنند و در بهترین حالت جمهوری دموکراتیک خلق کره را آتش بیار معرکه می‌خوانند و از این طریق به نمک و فلفل سیاست امپریالیستی تبدیل میشوند.