ویدیو, سرتیتر

پروسه منتشر کرده است: مجموعه درس‌گفتارهای «نفت؛ از انحصارِ کلونیالیستی-امپریالیستی تا رقابتِ جهانیِ سرمایه»

به مناسبت فرا رسیدن کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲

پروسه منتشر کرده است:
مجموعه درس‌گفتارهای
«نفت؛ از انحصارِ کلونیالیستی-امپریالیستی تا رقابتِ جهانیِ سرمایه»

(هفت قسمت)

سیروس بینا

بخش اول:
دورانِ کلونیالیسم و نفتِ انحصاری

https://www.youtube.com/watch…

بخش دوم:
انحصار بین‌المللی نفت (۱۹۲۸) و امضای قرارداد(۱۹۳۳) توسط رضا شاه

https://www.youtube.com/watch?v=GCltp79H5R0

بخش سوم:
مصدق و ملی کردن نفت در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=P9Xdlyp4q3w

بخش چهارم:
کارتل بین المللی نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
https://www.youtube.com/watch?v=_KDrgUtjI1I

بخش پنجم:
شکاف در کارتل بین المللی نفت و ایجاد «اوپک»

https://www.youtube.com/watch?v=3HEEqRtWmlY

بخش ششم:
بحران جهانی انحصارزدایی و آغاز گلوبالیزاسیون نفت در جهان

https://www.youtube.com/watch?v=88e8r3hcemo

بخش هفتم:
گلوبالیزاسیون نفت و نتایج حاصل از آن در اقتصاد و روابط بین المللی امروز

https://www.youtube.com/watch?v=6I_Smg7sfzI
***************************************************************
https://www.youtube.com/channel/UC3ML
https://t.me/processgroup
https://www.processgroup.org

سایت پروسه