مراسم و یادبودها

جبهه خلق برای آزادی فلسطین تصمیم دادگاه اتحاديۀ اروپایی را برای قرار دادن حماس در لیست «ترور» محکوم می‌کند

منبع: جبهه خلق برای آزادی فلسطین
تارنگاشت عدالت

 

 

جبهه خلق برای آزادی فلسطین تصمیم دادگاه اتحاديۀ اروپایی را برای قرار دادن حماس در لیست «ترور» محکوم می‌کند

 

 

جبهه خلق برای آزادی فلسطین تصمیم ديوان عدالت اروپایی را برای نگه داشتن جنبش حماس در لیست «تروریستی» اتحادیۀ اروپایی محکوم کرد.

جبهه تأکید کرد که جنبش حماس بخشی از جنبش رهایی‌بخش ملی فلسطین است و مانند دیگر جنبش‌های فلسطینی، همان‌طور که در حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی آمده است، به حق مشروع خود برای مقاومت در برابر اشغال عمل می‌کند.

جبهه افزود که دشمن صهیونیستی مرکز اصلی تروریسم در منطقه است و با توجه به اشغال اراضی فلسطینی و ارتکاب مستمر جنایات جنگی علیه مردم فلسطین، لقب تروریست زیبنده آن است.

جبهه همه جنبش‌های عریی و بین‌المللی را به مقابله با این تصمیمات و نقش «لیست تروریستی»، از طريق تأکید بر مشروعیت مبارزه و مقاومت فلسطین، و مقابله با همه تلاش‌های دشمن صهیونیستی برای واژگون کردن حقیقت و برابر قرار دادن قربانی با جلاد ترغیب نمود. بالعکس، رهبران حکومت صهیونیستی باید به علت جنایات آن‌ها علیه مردم ما در دیوان بین‌المللی کیفری محاکمه شوند.

http://pflp.ps/english/2017/08/07/pflp-condemns-eu-courts-decision-to-keep-hamas-on-terror-list/