بین المللی, سرتیتر

فراخوان همبستگی با حزب کمونيست ونزوئلا

۱۳۹۶
حزب کمونیست آلمان در نشست فوق‌العادۀ کمیتۀ مرکزی حزب در تاریخ ۳۰ ژوئيه ۲۰۱۷ خواستار همبستگی با حزب کمونیست ونزوئلا شد: مبارزه طبقاتی در ونزوئلا شدت می‌يابد. حفظ دست‌آوردهای انقلاب بولیواری هنوز به شکلی پایدار متحقق نشده است؛ نيروهای ارتجاعی در ماه‌های اخير چهرۀ خود را نشان دادند، که می‌توان سيمای فاشیسم را در آن تشخيص داد. حزب برادر ما، حزب کمونیست ونزوئلا، تنها حزب در اين کشور آمریکای جنوبی است که به سوسیالیسم علمی اعتقاد دارد. اعضای آن، همانند اعضای حزب متحده سوسياليست ونزوئلا (PSUV)، با خطر مرگ مواجه هستند. حزب کمونيست آلمان، به مثابۀ حزبی که ده‌ها سال تجربۀ همبستگی بين‌المللی را پشت سر دارد، همۀ هواداران و اعضای خود را فرامی‌خواند در کارزار جمع‌آوری کمک مالی برای حزب کمونيست ونزوئلا شرکت کنند.

منبع: رد گلوب
تارنگاشت عدالت

حزب کمونیست آلمان (DKP) در نشست فوق‌العادۀ کمیته مرکزی حزب در تاریخ ۳۰ ژوئيه ۲۰۱۷ خواستار همبستگی با حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) شد:
مبارزه طبقاتی در ونزوئلا شدت می‌يابد. حفظ دست‌آوردهای انقلاب بولیواری هنوز به شکلی پایدار متحقق نشده است؛ نيروهای ارتجاعی در ماه‌های اخير چهرۀ خود را نشان دادند، که می‌توان شکل و ظاهر فاشیسم را در آن تشخيص داد.

حزب برادر ما، حزب کمونیست ونزوئلا (PCV)، تنها حزب در اين کشور آمریکای جنوبی است که به سوسیالیسم علمی اعتقاد دارد. اعضای آن، همانند اعصای حزب متحد سوسياليست ونزوئلا (PSUV)، با خطر مرگ مواجه هستند. حزب کمونیست ونزوئلا در نامه‌ای به حزب کمونيست آلمان خواستار همبستگی حزب ما برای:

– حفط زندگی و تداوم مبارزۀ اعضای آن؛
– تقويت کردن سازمان حزبی از جهات گوناگون، تا در دشوارترين لحظات مبارزۀ طبقاتی نيز بتواند کارايی همساز بودن با اشکال مختلف مبارزۀ طبقاتی را داشته باشد؛ شده است.

بدين خاطر حزب کمونيست آلمان، به مثابۀ حزبی که ده‌ها سال تجربۀ همبستگی بين‌المللی را پشت سر دارد، همۀ هواداران و اعضای خود را فرامی‌خواند در کارزار جمع‌آوری کمک مالی برای حزب کمونيست ونزوئلا شرکت کنند.

ما خواستار:

– پشتيبانی از حزب کمونیست ونزوئلا و بدين ترتيب انقلاب بولیواری!

– پشتیبانی از حزب کمونیست ونزوئلا و بدين ترتيب مبارزه با ارتجاع و فاشیسم در ونزوئلا!

– پشتيبانی از حزب کمونیست ونزوئلا و بدين ترتيب کمک به مبارزه ضدامپریالیستی!

هستيم.

– زنده باد همبستگی بین‌المللی!

VENCEREMOS

ما پيروز می‌شويم!
رفقای ما در ونزوئلا به حمايت ما نياز دارند!