گوناگون, سرتیتر

راز چهره

رازچهره

 

بغض چشمانت 

جهانی را لرزاند 

و زهر لبخندت

انسانیت را مچاله کرد…..

نگاه معصومت 

خدا را به چالش کشید! 
گریه کن، 

فریاد گریه هایت 

سنفونی صلح را 

خواهد نواخت.
تو نازنین دخترکم،

مونالیزای قرن حاضر نیستی 

تو، 

حقیقت تلخ اشکهای تاریخی.
ی. صفایی

25 ژوئیه 2017