اخبار ویژه

توطئه علیه لولا داسیلوا توطئه علیه زحمتکشان برزیل است


توطئه دادگستری فاسد برزیل علیه لولا داسیلوا رئیس جمهور سابق برزیل با حکم سرژیو مورو قاضی بدنام و دست راستی این کشور به پایان نمیرسد، حکمی که قرار است لولا را سالها به پشت میله‌های زندان روانه کند، برای این حکم، قاضی ظالم خود را متعهد به به ارائه سند و مدرکی نمی داند، همین ادعا کافی است که لولا از شرکتی خانه ی لوکسی دریافت کرده است، این قاضی همان فردی است که با حکم خود راه به قدرت رسیدن تمر رئیس جمهور فعلی را هموار کرد، همان سیاست‌مدار نئولیبرالی که با قانون کار جدید اش، قصد دارد هر آنچه که رئیس جمهور قبلی برای بهبود وضعیت زحمت‌کشان انجام داده بود را پنبه کند.
زحمتکشان و کارگران برزیل لولا را فراموش نکرد اند آنها فراموش نکردند، که در دوران ریاست جمهوری وی زحمتکشان برزیل برای اولین بار از حداقل امکانات برخوردار شدند و مبارزه با فقر در این کشور وارد مرحله جدیدی شد.
تلاش قاضی دست راستی و متحدان آشکار و نهان نولیبرال و آمریکایی اش در وهله ی اول محدود می شود به تهمت زدن به چپها و لولا، با هدف کنار گذاشتن وی از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸، آنها می‌دانند لولا از شانس بسیار بالایی برای پیروزی دوباره در این انتخابات برخوردار است تمامی تهمتها و و دروغ پردازی ها و توطئه ها برای این است که شانس پیروزی احزاب دست راستی با این کارنامه سیاه بسیار کم است.
نیروهای چپ برزیل از توطئه نولیبرال های وابسته به آمریکا ثروتمندان و الیگارشها جامعه آگاهند، جبهه متحد چپ برزیل و سندیکاها و اتحادیه های کارگری حمایت خود را از لولا داسیلوا اعلام کرده و در سخنرانی ها و تظاهرات اخیر موضعگیری کرده اند که انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸ بدون لولا انتخابات نیست بلکه تقلب است.