نظری, سرتیتر

 زﺗـﮑـﯾـن ﺧـطـوط ﺳـﻣـت ده به ﺟـﻧـﺑـش ﮐـﻣـوﻧـﯾـﺳـﺗـﯽ زن – ترجمه :  ﺗـوﻓـﺎن آراز  

imago54209518h-ITAR-TAS

 زﺗـﮑـﯾـن
ﺧـطـوط ﺳـﻣـت ده به
ﺟـﻧـﺑـش ﮐـﻣـوﻧـﯾـﺳـﺗـﯽ زن

abstanhalter1
ترجمه : توفان آراز

داونلوود از اینجا