مراسم و یادبودها

امروز ققنوس ما » رفیق مهپاره» عزیز با میل خود پرواز کرد و از میان ما رفت .

امروز ققنوس ما » رفیق مهپاره» عزیز با میل خود پرواز کرد و از میان ما رفت .

تا روز شنبه  22 جولای 2017  ساعت 13:30 در آتش خود بال افشان کند .

mahpareh

در آنجای که آن ققنوس آتش می‌زند خود را

پس از آنجا کجا ققنوس بال افشان کند در آتشی دیگر

خوشا مرگی دگر

با آرزوی زایشی دیگر

سرودهٔ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

پس روزِ شنبه ۲۲ یولی ۲۰۱۷ ساعتِ ۱۳ جمع می‌شویم تا او را در سفری که کسی را گریزی از آن نیست بدرقه کنیم؛ در غم این سفر با همسر، فرزندان و بازماندگان‌اش شریک شده و مایه‌ی تسلای خاطرِ آنان.

قرار دیدارمان در آلمیره:

Yarden Begraafplaats en Crematorium 


Kruidenweg 3
     1312 SR Almere

    از رفقا و دوستان خواهش میکنیم سر ساعت 13 در آدرس بالا حضور یابند

     جمعی از دوستدارانِ رفیق مهپاره آهنی

     آدرس ایمیل و شماره تلفن تماس:   Tel: 0629540097 E.mail: mfard83@gmail.com