مراسم و یادبودها

در بزرگداشت رفیق مهپاره

دوستان و رفقای گرامی درود بر شما،

متاسفانه داریم رفیق نازنینی را از دست می دهیم.
رفیقی که بیش از یک سال با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرد و از مرگ نهراسید.
رفیقی که پیشاپیش با روحیه ای ستایش برانگیز روز سفرش را به زیستنی دیگر خود انتخاب کرده است.
شاید از نادر برنامه هائی باشد، که پیش از مرگ مراسم تدفین اعلام می شود.

mahpareh4