گوناگون, سرتیتر

«تکثیر تنهایی»

etesam_tanha

پروانهای در مشت

و شعری در چشم

اشک بریزم

یا لمست کنم.

نگاهت کنم

سخنی بگویم

یا سکوت شوم بر پلکهایت.

دستانت را بگیرم و تنهایت بگذارم

یا دور شوم و کنارت باشم.

اضطرابی بر لب

و خواهشی بر تن

تبِ لبانت را ببوسم

یا

اندوهِ تنت.

پروانهای در مشت

و شعری در چشم

اشک بریزم

یا لمست کنم.

ای یار،این روزها

هر چه بیشتر باهم باشیم

بیشتر تنهاییم

«علی رسولی»

http://alirasoli.com/