سياسی

​و این حکایت همچنان ادامه دارد


مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پایانی ندارد.این هم میوه خصوصی سازی و تحول اقتصادی که برای ما چیزی بجز ،فقر وبلاتکلیفی ، تهدید واخراج دستاوردی نداشته است.تاخیرهای مکرر حقوقی ،عدم پرداخت سهم کارفرما به تامین اجتماعی، بی اعتبار شدن دفترچه های تامین اجتماعی و از همه  بدتر وضعیت بغرنج 341نفر از بازنشستگان اسفندماه گذشته هستند که با اهمال کاری کارفرما در پرداخت سهم چهار درصد به بیمه تامین اجتماعی ،در برزخی جانکاهی قرار دارند. در چند روز گذشته چند نوبت به فرمانداری مراجعه کردند که بجای نتیجه ،با تهدید و ارعاب در خاتمه دادن به هرگونه تجمعی روبرو شدند. اداره کار شوش هم با ریاست خانم رقیه محمودی که خود حکایت دیگریست.دعوت به صبوری برای کارگری که نان ندارد برای کارگری که گرسنه است تحقیر و توهین به آدمیت است.لذا کارگران با وجود چنین فشارهایی  صبح امروز با مراجعه به شرکت وعدم پاسخگویی مسئولین ،اقدام به قطع برق شرکت و قطع سیستم مخابرات آن نمودند. ما اعلام می کنیم تا تحقق مطالباتمان آرام نشینیم. متاسفانه دولت، مسئولین استانی.شهرستانی وشرکت بجای حل حقوق قانونی این افراد وکارگران شاغل که بناچاراقدام به تحصن اعتراضی میکنند انها را ارازل واوباش می نامند درحالی که این افراد دردمای بالای 50درجه دراین شرکت مشغول بکار بودند.هنوزچندگاهی از رای مردم وکارگران به دولت حسن روحانی نگذشته است که شاهد این برخوردهای ناشایست مسئولین مربوطه با کارگران هستیم 

اما سخنی با اقای روحانی

اقای روحانی منشور حقوق شهروندی که ازآن دم میزنید اینست که شرکتی را با این همه وسعت وهزاران کارگر، به بخش خصوصی ناکارآمد وناتوان واگذارکنید؟ ودرپاسخ  جهت حل معضلات کارگران ، تهدید به برخورد سخت  تنها چاره کار باشد؟ ما دردولت احمدی نژاد دردهه 80،کم باتون وگازاشک اور نخوردیم  ، بارها بازداشت و زندانی واخراج نشدیم که این چنین زندگی ما ملعبه دست دیگران باشد. مابه شما رای ندادیم که نزد  خانواده خود شرمنده و تحقیرشویم مابه شما رای ندادیم که دفترچه های درمانی ما 4 ماه فاقد ارزش باشد  شما دارید باجامعه کارگری چکارمیکنید؟ این هم ازطرح کارورزی شما که کارگران وتحصیلکردههای دانشگاهی رابه جای اشتغال پایدار به برده تبدیل خواهد کرد شما فقط بفکرامار و ارقام هستید تا اشتغال پایدار. شما دارید درجهت حمایت ازسرمایه دار وکارفرماهایی که حتا ثروت خود را نه از تولید و صنعت که از رانت وجاهای دیگر کسب کرده اند، نیروی کار رانابود میکنید.چند روز وچند ماه، باید برای حقوق مان دست به اعتراض بزنیم؟ چراسازمان خصوصی سازی به هفت تپه مراجعه نمیکند تاببیند چه دسته گلی به آب داده است؟.چرا نیروهای امنیتی منطقه علارغم گزارش مکرر کارگران ،اقدامات لازم را انجام نمیدهند؟ مگرما انسان نیستیم؟ مگرما مردم خوزستان وشوش نبودیم که زیرتوپ وگلوله هم دراین شرکت ،کار می کردیم؟ وهم ازوطن دفاع می کردیم؟ چراوقتی به قدرت رسیدید همه چیز را فراموش می کنید؟ .دیگرچه بکنیم ؟چقدر فریادبزنیم؟ که هرچه کنیم حق است

جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه

17/4/1396.😂😭