کتاب های انتخابی, سرتیتر

​جلد سوم کاپیتال مارکس برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی فصل ۵۲

فصل ۵۲

جلد سوم کاپیتال مارکس 

برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی

فصل ۵۲

طبقات

======================================
کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com 
info@k-en.com