مراسم و یادبودها

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ….. ثبت است بر جریده عالم دوام ما

mahpareh