بین المللی, سرتیتر

فراخوان همبستگی علیه خودکامگی حزب حاکم در روسیه

قانون جدیدی که ماه گدشته در دومای دولتی روسیه به تصویب رسید فعالیت‌های اپوزیسیون سیاسی را محدودتر می‌کند. این قانون که محدود کردن اقدامات نمایندگان و نامزدها را هدف قرار داده پیش از همه یک تهاجم علیه نمایندگان کمونیست است. گنادی زیوگانف صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه در نامه‌ای که خواهان همبستگی در مبارزه علیه این قانون است، می‌گوید: «این قانون عمدتاً علیه نمایندگان کمونیست است، زیرا آن‌ها تنها سخنگویان واقعی برای منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زحمتکشان، بخش‌های وسیع جمعیت هستند و در نهادهای انتخابی قدرت صدای مقاومت آن‌ها را منعکس می‌نمایند.»

rfkp_0

منبع: خبرگزاری بین‌الملل کمونیستی
تارنگاشت عدالت

حزب کمونیست فدراسیون روسیه و نمایندگان کمونیست در دوما خواهان همبستگی علیه قانون جدیدی هستند که فعالیت اپوزیسیون سیاسی را محدود‌تر می‌کند

قانون جدیدی که ماه گدشته در دومای دولتی روسیه به تصویب رسید فعالیت‌های اپوزیسیون سیاسی را محدودتر می‌کند. کمونیست‌ها خواهان همبستگی و حمایت در مبارزه خود علیه خودکامگی مقامات حزب حاکم هستند.

قانون منع برگزاری نشست بدون مجوز بین رأی‌دهندگان و نمایندگان آن‌ها در همه سطوح، علی‌رغم مخالفت حزب کمونیست فدراسیون روسیه و نمایندگان کمونیست در دوما به تصویب رسید. این قانون جدید همه نوع فعل و انفعال بین رأی‌دهندگان و نمایندگان را در رده برنامه‌های سیاسی قرار می‌دهد که در چهارچوب «قانون فدرال پیرامون تجمع، همایش، تظاهرات، راهپیمایی و اعتراض» می‌گنجند. براساس این قانون فدرال که از سال ۲۰۰۴ به اجرا گذاشته شده و از طريق چندین بار ترمیم سخت‌گیرانه‌تر شده است، بدون موافقت قبلی مقامات هیچ راهپیمایی نمی‌توان برگزار کرد و متخلفین محاکمه و به چندین سال زندان محکوم خواهند شد.

این قانون که محدود کردن اقدامات نمایندگان و نامزدها را هدف قرار داده پیش از همه یک تهاجم علیه نمایندگان کمونیست است. گنادی زیوگانف صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه در نامه‌ای که خواهان همبستگی در مبارزه علیه این قانون است، می‌گوید: «این قانون عمدتاً علیه نمایندگان کمونیست است، زیرا آن‌ها تنها سخنگویان واقعی برای منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زحمتکشان، بخش‌های وسیع جمعیت هستند و در نهادهای انتخابی قدرت صدای مقاومت آن‌ها را منعکس می‌نمایند.»

http://icp.sol.org.tr/europe/communists-call-solidarity-against-arbitrariness-ruling-party-russia