نظری, سرتیتر

– جلد سوم کاپیتال مارکس – برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی فصل ۵۱

kapital_jeld_3

جلد سوم کاپیتال مارکس
برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی

فصل ۵۱

مناسبات تولید و مناسبات توزیع

abstanhalter1
کمونیستهای انقلابی
http://www.k-en.com
info@k-en.com

abstanhalter1

داونلوود از اینجا