دریافتی

رمزگشایی یاوه‌سرائی رهبر تروریست‌های جمهوری اسلامی از «ترقه‌بازی» رقیب داعشی!

رهبر دزدان رانتخوار، آدمکشان و جانیان شکنجهگر جمهوری اسلامی درحالیکه با تأخیر ۲ روزهاش در گفتن تسلیت به شهروندان ایران که ۱۷ نفر از آنان تحت حاکمیت نظامی که حتی نمیتواند امنیت جان مردم را تأمین کند به دست تروریستهای داعش به قتل رسیدهاند و نزدیک به ۶۰ نفر زخمی گشتهاند، باز یاوهسرائی نمود و حملات تروریستهای داعش را به «ترقهبازی» توصیف میکند!*

گویا داعش در یک حمله انتحاری یکی ۲ ساعته کم کشته و زخمی کرده است! و گویا داعشیهای تروریست در مقایسه با ۴۰ سال اعدام و شکنجه نظام جمهوری اسلامی کمتر کشتهاند که آن را به «ترقهبازی» توصیف میکند!

آیا پیام خامنهای به داعش این نیست که بار دیگر که حمله انتحاری نمودید دیگر به قتل ۱۷ نفر با «ترقهبازی» اکتفا نکنید بلکه بیشتر بکشید و به رگبار ببندید ولی هر کاری شما داعشیها بکنید باز رکورد نظام ما را نمیتوانید بشکنید! نظام تروریست ما فقط در ظرف یک ماه در تابستان سال ۶۷ هزاران نفر از دگراندیشان و مخالفان انقلابی کمونیست وغیر کمونیست را به طناب دار آویخت!


بیخود نیست که خامنهای در مقایسه با چپاول و شکنجه و جنایت ۴۰ سال نظامش حمله داعش را به «ترقهبازی» توصیف میکند! جنگ بین نظام تروریست و غارتگر جمهوری اسلامی و جهادگران تروریست داعش در رقابت تنگاتنگ برای کشتن مردم تحت ستم و جنایت علیه بشریت در ایران ادامه خواهد داشت و این زحمتکشان تحت ستم ایراناند که در یک رقابت تنگاتنگ به قتل میرسند!

ننگ و نفرت بر خامنهای و هیئت حاکمه نظام جهل و جنایتپیشه و دزدان شیاد جمهوری اسلامی

ننگ و نفرت بر جهادگران تروریست داعش

 ننگ و نفرت بر نظام چپاولگر، جنگ و تجاوز جنایتکار سرمایه داریامپریالیستی جهانی!

کمونیستهای انقلابی ضمن محکوم کردن شدید حمله انتحاری تروریستهای داعش خطاب به زحمتکشان تحت ستم ایران ضمن تسلیت به آنان، حقیقت را با آنان در میان میگذارند و اعلام میکنند ادامه عمر ننگین و منافع استراتژیک جمهوری اسلامی با ادامه در جنگ سوریه و یمن و مناطق دیگر جهان ارتباط مستقیم دارد و این چیزی مگر فقر و تهیدستی فزاینده و مرگ روزمره را برایشان به ارمغان نیاورده و نخواهد آورد.

نظام سرمایهداری جمهوری اسلامی که بخشی از نظام سرمایه داریامپریالیستی جهانی و هیئت حاکمهاش وابسته به امپریالیسم جهانی است نمیتواند امنیت جانی تودههای تحت ستم ایران را تأمین کند این نظام به مدت ۴۰ سال ستم بر زن را بازتولید نموده است و هر روز و هر ساعت زحمتکشان فرودست قشر تحتانی جامعه و مردم تحت ستم را در زیر خط فقر و تهیدستی گرفتار نموده و میکشد. بقول زن جوانی «کشتن فقط این نیست که گلوله بهت شلیک کنن، هرروز دارن میکشنمون،» و بنابراین تنها با سرنگونی این رژیم ضد بشری تروریستی با شرکت میلیونها نفر در یک انقلاب تودهای و به وجود آوردن جامعه نوین رادیکال سوسیالیستی است که امکان حملات تروریستها در هر لباس چه در لباس بنیادگرایی افراطی اسلامی و چه در لباس جاسوسان امپریالیسم که قصد سرنگونی دولت سوسیالیستی را دارند را برطرف میسازد.

سرنگونی نظام ضد بشری جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است!

زندهباد انقلاب کمونیستی!

 پیش بهسوی به وجود آوردن یک جنبش برای انقلاب تودهای و سرنگونی نظام تروریستی رانتخوار، جهل و جنایت و اعدام جمهوری اسلامی!

پیس بسوی ایجاد جامعه نوین سوسیالیستی ایران تحت دیکتاتوری پرولتاریا علیه منافع طبقات سرمایهدار و مالکان بزرگ زمین و نظام سرمایهداری امپریالیستی جهانی!

برهان عظیمی

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ مصادف با ۱۰ ژوئن ۲۰۱۷

*لینک پیام خامنه ای

«آیت الله خامنه ای حملات تهران را ‹ترقه بازی› توصیف کرد«

http://www.bbc.com/persian/iran-40196095